• 18 lipca 2024
 • Imieniny:  Erwina, Kamila, Szymona

Pomoc dla Ukrainy

„Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości…”

Motyw 4 do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Gorlicach realizując zadania Starosty Gorlickiego i Zarządu Powiatu Gorlickiego przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego też jako RODO lub rozporządzenie 2016/679) stanowią dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 rozporządzenia 2016/679 w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od Państwa czy też z innych źródeł.

Czym są dane osobowe ?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Taką osobą jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować przy pomocy imienia i nazwiska, cech fizycznych lub genetycznych. Do danych osobowych zalicza się również informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Co oznacza przetwarzanie danych osobowych ?

Przetwarzaniem danych osobowych są wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych, takie jak np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie, niszczenie.

Nazwa Administratora i dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Gorlicki mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice.

Ze Starostą Gorlickim możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kierując korespondencję na wskazany wyżej adres albo osobiście w Starostwie Powiatowym w Gorlicach w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych oraz osoby zastępującej  inspektora ochrony danych

Nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych w naszym urzędzie czuwa inspektor ochrony danych, a w razie jego nieobecności prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gorlicach monitoruje osoba go zastępująca

inspektor ochrony danych - Dorota Myszkowska -Janik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 533 369 636

Osoba zastępująca inspektora ochrony danych - Andrzej Wojciechowski, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 533 369 636

Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku gdy uznacie Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gorlicach

 Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu :

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi wynikających z przepisów prawa krajowego, w szczególności prawa budowlanego, przepisów z zakresu ochrony środowiska, prawa górniczego i geologicznego, geodezji i kartografii, przepisów prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym;

 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Starostwa;

 • w szczególnych wypadkach na podstawie udzielonej zgody;

 • uzasadnionego interesu prawnego Administratora w związku z funkcjonowaniem w infrastrukturze Starostwa systemu monitoringu wizyjnego; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach użytkowanych przez Starostwo CZYTAJ WIĘCEJ

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, zawartej umowy lub wyrażonej zgody.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym okresie będą archiwizowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych, zgodnie z nadaną kategorią archiwalną.

Prawa, jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  ˃ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  ˃ złożycie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  ˃wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  ˃ Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  ˃ Państwa dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku, gdy:

  ˃ kwestionujecie prawidłowość danych osobowych,

  ˃ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  ˃ Administrator nie potrzebuje już Państwa danych dla swoich celów, ale Państwo potrzebujecie ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  ˃ Wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  ˃ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z Państwem lub na podstawie udzielonej zgody,

  ˃ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  ˃ zaistnieją przyczyny związane ze szczególną Państwa sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

  ˃ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,

W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, kierując samodzielnie złożone żądanie lub w oparciu o formularz "Wniosku podmiotu danych o realizacje praw", na adres Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.  W takim przypadku Administrator dokonuje weryfikacji Państwa tożsamości i bez zbędnej zwłoki, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, jest zobowiązany udzielić Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym Administrator informuje Państwa w terminie miesiąca od otrzymania żądania, podając przyczyny opóźnienia. Przekazanie informacji o spełnieniu Państwa żądania kończy postępowanie w tym zakresie. Wniosek do pobrania TUTAJ.

Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z Państwa żądaniem, to niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca informuje Państwa o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Dowolność podania danych osobowych

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takiej sytuacji podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przetwarzanie danych osobowych w sprawach załatwianych milcząco

Zgodnie z art. 122 h ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego Administrator udostępnia informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w sprawach załatwianych milcząco w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Gorlicach pod adresem https://bip.malopolska.pl/spgorlice w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie urzędu na tablicach ogłoszeń Wydziału Architektury i Budownictwa w budynku przy ul. Listopada 6 oraz na parterze budynku przy ul. Michalusa 18, obok Wydziału Ochrony Środowiska i Geologa Powiatowego.

Poniżej podajemy wykaz spraw załatwianych milcząco w naszym urzędzie

 

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E