• 18 kwietnia 2024
 • Imieniny:  Boguslawy, Apoloniusza

Godziny pracy w Starostwie:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Elektroniczna skrzynka podawcza dostępna z BIP kliknij tutaj

Starostwo Powiatowe mieści się w trzech budynkach w Gorlicach oraz w Bieczu, gdzie znajduje sie Filia Starostwa:

1. Budynek główny znajduje się przy ul. Bieckiej 3 (tuż obok Sądu Rejonowego)

 

W budynku znajdują się:

- na parterze - Gabinety: Starosty Powiatu Gorlickiego, Wicestarosty Powiatu Gorlickiego, Sekretarza Powiatu i Skarbnik Powiatu, Dziennik podawczy, Sekretariat, Wydział Finansowo – Księgowy i Zespół ds. Obsługi Prawnej, a przy wejściu tablica ogłoszeń;

- na I piętrze – Wydział Rozwoju, Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu, Sala posiedzeń, Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz Zespół ds. Zdrowia.

-na II piętrze– Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Zespół ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Ochrony Środowiska oraz Geolog Powiatowy.

 

2. Budynek drugi znajduje się przy ul. 11 Listopada 6 (około 150 m od budynku głównego i Dworca Autobusowego)

Mieszczą się w nim:

- na parterze – Kasa, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- na I piętrze- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- na II piętrze – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespół ds. Gospodarowania Nieruchomościami, Geodeta Powiatowy 

- na III piętrze – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Gmina Biecz, Wydział Architektury i Budownictwa, Zespół ds. Audytu i Kontroli, Zespół ds. Zamówień Publicznych, Zespół ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

3. Budynek trzeci znajduje się przy ul. Słonecznej 7 (osiedle Magdalena, w pobliżu restauracji „Gorlicka”)

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorlicach
38-300 Gorlice,
ul. Słoneczna 7
tel. (018) 352-42-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jest tam także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  (jednostka organizacyjna powiatu).

 


 

1. Budynek główny przy ul. Bieckiej 3

- parter

Dziennik Podawczy

Tu można złożyć pismo czy wniosek do Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz zasięgnąć informacji co i gdzie się znajduje lub dokąd z daną sprawą należy się udać.

Sekretariat

Tutaj można umówić się na spotkanie ze Starostą, Wicestarostą lub Sekretarzem Powiatu oraz uzyskać informację co i gdzie się znajduje lub gdzie z daną sprawą należy się udać.

 W sprawie skarg, wniosków i petycji interesantów przyjmują:

Starosta: poniedziałek 11.00 - 17.00
Wicestarosta: poniedziałek 11.00 - 17.00
Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Sekretarz: poniedziałek - piątek w godzinach pracy Starostwa

Wydział Finansowo - Księgowy

Wypełnia zadania wewnętrzne - związane z gospodarką finansową Powiatu oraz gospodarką finansową Starostwa.

Zespół ds. Obsługi Prawnej

Zapewnia obsługę prawną organów powiatu oraz komórek organizacyjnych Starostwa – nie świadczy usług zewnętrznych!

- I piętro

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Tutaj można umówić się na spotkanie z Radnymi Powiatu oraz uzyskać informacje związane z pracą Rady i Zarządu Powiatu. Udostępniane są także akty prawa miejscowego tworzone przez organy Powiatu.

Wydział Rozwoju

W tym Wydziale można dowiedzieć się jakie inwestycje realizuje powiat i jakie ma w tym względzie plany. Można uzyskać pomoc w zakresie dostępnych programów unijnych czy np. PFRON dla osób prywatnych oraz firm i instytucji. Tutaj dostępna jest Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Gorlickiego.

Sala posiedzeń

Tutaj odbywają sie sesje Rady Powiatu i posiedzenia Zarządu oraz różnego typu narady , spotkania i uroczystości.

Zespół ds. Zdrowia i Spraw Społecznych

Tutaj można dowiedzieć się np. o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych i dyżurów aptek na terenie powiatu gorlickiego, a także programach profilaktycznych oraz z zakresu promocji zdrowia.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Tutaj można uzyskać bezpłatną poradę i informację prawną w zakresie ochrony interesów konsumentów.

- II piętro

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

Tutaj można dowiedzieć się na temat organizacji szkół ponadgimanzjalnych prowadzonych przez powiat gorlicki oraz placówek oświatowo – wychowawczych, poradni psychologiczno – pedagogicznych i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, a także Młodzieżowego Domu Kultury i PZPO w Bieczu i CKPiU w Gorlicach.

Można uzyskać informacje na temat aktualnych kierunków nauczania, naboru do szkół oraz możliwości uzyskania stypendiów.

W tym wydziale można dokonać wpisu do ewidencji: szkół niepublicznych oraz Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych prowadzonych przez Starostwo. Tutaj także prowadzona jest procedura awansu zawodowego nauczycieli. Wydział opracowuje, redaguje i rozpowszechnia materiały w zakresie promowania walorów turystycznych i kulturowych Ziemi Gorlickiej, prowadzi portal internetowy Starostwa i fanpage oraz Biuletyn Informacji Publicznej, koordynuje współpracę z innymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przedsięwzięć mających na celu promocji powiatu oraz przygotowuje plany współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i nadzoruje ich realizację. 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Pracownicy tego Wydziału łączą rozmowy telefoniczne, przyjmują w Sekretariacie i na Dzienniku Podawczym. Prowadzą sprawy związane z;

 •   organizowaniem uroczystości, obchodów rocznicowych

Dzięki ich pomocy można:

- odzyskać zagubioną rzecz, bowiem prowadzą biuro rzeczy znalezionych.

- załatwić formalności związane ze sprowadzeniem zwłok i szczątków z obcego państwa oraz z zakresu sporządzania testamentów alograficznych.

Prowadzą także sprawy z zakresu:

- poświadczania własnoręczności lub autentyczności podpisów na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych;

- nadzoru nad działanością towarzyszeń i fundacji

- udostępniania dzienników Urzędowych i Monitora Polskiego

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zespół jest szczególnie niezbędny w sytuacjach kryzysowych związanych z klęskami żywiołowymi i wypadkami masowymi oraz w działaniach z zakresu obrony cywilnej. Udziela także informacji związanych z ewidencją poborowych.

Wydział Ochrony Środowiska

Tutaj można uzyskać:

 • koncesje na wydobywanie kopaliny ze złoża oraz na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,

 • zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów,

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód

 • informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.

Pracownicy wydziału wydają:

 • decyzje zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

 • zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

 • zezwolenia na zamknięcie składowiska odpadów

 • ustalanie nowej linii brzegu cieków wodnych

W tym Wydziale można także zarejestrować sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb. Tutaj przyjmowana jest również dokumentacja geologiczna oraz sprawowany nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa


2. Budynek przy ul. 11 Listopada 6

 • parter

Kasa

 • I piętro

Zespół - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Udostępnia osobom fizycznym i prawnym dokumentacje geodezyjno – kartograficzną.

 • II piętro

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespół ds. Gospodarowania Nieruchomościami, Geodeta Powiatowy

Tutaj prowadzone są sprawy z zakresu:

- uzgadniania dokumentacji projektowej

- rekultywacji gruntów

- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

- wywłaszczania nieruchomości oraz czasowego zajęcia nieruchomości

- zwrotu działek dożywotniego użytkowania i działek pod budynkami

- klasyfikacji gruntów

- zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

- ewidencja gruntów i budynków

- ustalania odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

 

 • III piętro

Wydział Architektury i Budownictwa

Do tego wydziału należy zgłosić: wykonywanie robót budowlanych (budowy), zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Tutaj wydawane są:

- zaświadczenia potwierdzające powierzchnie użytkową budynku

- zaświadczenia o samodzielności lokali

- przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę

- pozwolenia na budowę (przebudowę, rozbudowę) i wykonanie robót budowlanych

- decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę

-zaświadczenia o procentowym udziale infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu

- dzienniki budów.

- III piętro

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Tutaj można uzyskać wszelkie informacje na temat przetargów organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Inspektor bhp prowadzi sprawy w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie oraz jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat.

Zespół ds. Audytu i Kontroli 

Zespół zapewnia sporządzanie audytu wewnętrznego i prowadzenie kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu.


3.Budynek przy ul. Słonecznej 7

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorlicach

38-300 Gorlice,
ul. Słoneczna 7
tel. (018) 352-42-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

----------------------------------------------

Filia w Bieczu znajduje sie przy ul. Rynek 20


4. Budynek przy ul. Michalusa 18

Biuro paszportowe

Tutaj można złożyć wniosek o paszport i uzyskać wszelkie informacje w tym zakresie.

 Wydzial Komunikacji i Dróg

Tutaj można:

- zarejestrować pojazd i otrzymać prawo jazdy

- dokonać stosownych opłat na miejscu w kasie

Pracownicy tego wydziału:

- nadzorują stacje diagnostyczne oraz szkoły nauki jazdy i instruktorów tej nauki

- koordynują rozkłady jazdy

- wydają licencje i zezwolenia na przewóz osób lub rzeczy

- przeprowadzają egzamin z topografii dla taksówkarzy

- wydają zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny np. rajdy, biegi, marsze. 

 

More Joomla Extensions

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E