• 18 kwietnia 2024
  • Imieniny:  Boguslawy, Apoloniusza

Zobacz nasze działy:

 

Ogłoszenie z dnia 28 luty 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Gorlicki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowy w Gorlicach w Wydziale Architektury i Budownictwa


I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe w zakresie architektury lub budownictwa,
3) znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego,
4) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,
6) umiejętność sprawnej obsługi komputera,
7) predyspozycje do  pracy zespołowej,
8) umiejętność organizacji pracy własnej,
9) komunikatywność i kultura osobista,
10) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
12) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
Preferowany staż pracy w administracji publicznej w szczególności na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw związanych z prawem budowlanym.

III.  Ramowy zakres zadań:
1) Sprawdzanie zgodności zamierzeń budowlanych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z wymaganiami ochrony środowiska i ochrony konserwatorskiej.
2) Nadzór nad właściwym wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji w odpowiedniej specjalności.
3) Przygotowywanie postanowień o udzieleniu zgody bądź o odmowie zgody na odstępstwo
od przepisów techniczno-budowlanych.
4) Nałożenie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązku zapewnienia nadzoru autorskiego – w decyzji o pozwoleniu na budowę.
5) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę z równoczesnym zatwierdzeniem projektu budowlanego.
6) Przygotowywanie decyzji o odrębnym zatwierdzeniu projektu budowlanego.
7) Przygotowywanie decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub wykonania robót budowlanych w stosunku do obiektów i robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia.
8) Przygotowywanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu w stosunku do zgłoszonych obiektów
i robót budowlanych.
9) Przyjmowanie zgłoszeń obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
10) Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych.
11) Przygotowywanie decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
12) Przygotowywanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę.
13) Przygotowywanie postanowień o nałożeniu obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie architektoniczno-budowlanym.
14) Przygotowywanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
15) Przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę.
16) Przygotowywanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu.
17) Przygotowywanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych.
18) Przygotowywanie zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokali.
19) Przygotowywanie zaświadczeń stwierdzających wielkość powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla ustalenia dodatku mieszkaniowego.
20) Wydawanie dzienników budów.
21) Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę.
22) Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej i innych analiz z zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.  
3) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

V. Warunki pracy i płacy:
1) wymiar etatu:  pełny etat,
2) wynagrodzenie: określone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  (j.t. Dz.U. z 2014 poz. 1786 z późn. zm.) i  Regulaminu  Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego
w Gorlicach.
3) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa zostanie zwarta na czas określony (6 miesięcy). Podczas trwania umowy pracownik zostanie skierowany do odbycia służby przygotowawczej, kończącej się egzaminem (Zarządzenie Nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Gorlicach). Pozytywny wynik egzaminu ze służby przygotowawczej jest jednym z warunków dalszego zatrudnienia.

VI. Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 16 marca 2018 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko  urzędnicze w Wydziale Architektury
i Budownictwa” w Starostwie Powiatowym w Gorlicach ul. Biecka 3 w biurze podawczym lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego
w Gorlicach).
Oferty, które wpłyną po ustalonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

VII. Inne informacje:
1) Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,
2) Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

VIII. W Starostwie Powiatowym w Gorlicach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze.

 

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E