Skład Zarządu Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    29.11.1999.

Zarząd Powiatu Gorlickiego od 27.11.2014 roku pracuje w składzie: Starosta Gorlicki - Karol Górski, Wicestarosta - Jerzy Nalepka oraz Członkowie - Stanisław Kaszyk, Karol Tenerowicz i Adam Urbanek.

Starosta Gorlicki Karol Górski

Urodziłem się w 1959 roku. Mieszkam z rodziną w Ropie. Ukończyłem studia na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie. Od 1989 roku do 2007 r. prowadziłem działalność gospodarczą. W latach 1984-91 byłem radnym Rady Gminy Gorlice. W 1991 roku brałem udział w reaktywacji gminy Ropa. Następnie pełniłem funkcje przewodniczącego Rady Gminy Ropa. Od 1999 roku jestem radnym Rady Powiatu Gorlickiego i aktywnym członkiem jej komisji. Od 2006 roku byłem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. W 2007 r. zostałem wybrany wicestarostą powiatu gorlickiego, a w listopadzie 2014 roku na starostę powiatu gorlickiego. Reprezentuję Małopolski Ruch Samorządowy Ziemi Gorlickiej.

  Wicestarosta - Jerzy Nalepka - Urodziłem się w 1955 roku w Rzepienniku Strzyżewskim. Mam żonę Barbarę oraz czworo dorosłych dzieci i troje wnucząt. Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej i ukończyłem studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na wydziale historii. Pracę nauczycielską rozpocząłem w 1978 r. w Szkole Podstawowej w Bobowej, jako nauczyciel historii. Następnie pracowałem w bobowskim liceum, a od 1 września 1991r. pełniłem funkcję dyrektora tejże placówki. W 1995 r. zostałem powołany na stanowisko Kuratora Oświaty w Nowym Sączu. Od 1998 roku do 2002 r. pełniłem funkcję wójta gminy Bobowa. W latach 2003-2014 byłem dyrektorem I LO w Gorlicach. Byłem także długoletnim prezesem Zarządu Okręgu ZNP Nowy Sącz i członkiem władz krajowych. Należę do PSL od 1993 roku. Byłem radnym Rady Powiatu w latach 1998-2002, a w 2014 r. zostałem ponownie wybrany do Rady Powiatu i zostałem wicestarostą powiatu gorlickiego.

 

Członkowie Zarządu Powiatu Gorlickiego

  Stanisław Kaszyk - Urodziłem się w 1960 roku. Mieszkam z rodziną w Szalowej. Jestem radnym Rady Powiatu i członkiem Zarządu Powiatu od 2002 roku, reprezentując Polskie Stronnictwo Ludowe. Od 1995 roku pełniłem funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a obecnie jestem prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Gorlicach. Od 1999 r. jestem prezesem Powiatowego Koła Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów i wiceprezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. W latach 94 - 98 byłem radnym Sejmiku Województwa Nowosądeckiego i radnym Rady Gminy w Łużnej. Od 1997 roku jestem sołtysem wsi Szalowa i Bieśnik w gminie Łużna. W 2007 roku zostałem laureatem konkursu "Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego". Jestem założycielem i prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”. Pracuję także w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach.

  Karol Tenerowicz - Urodziłem się w 1955 roku. Mieszkam w Owczarach. Mam żonę i czworo dzieci. Byłem długoletnim nauczycielem - polonistą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej. Jestem prezesem Koła Pszczelarzy w Sękowej. Działałem w Zarządzie Spółki Kanalizacyjnej Siary 3 i jestem przewodniczącym Zarządu Spółki Wodnej w Owczarach. W 2013 roku wraz z mieszkańcami Owczar i we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką w Sękowej doprowadziliśmy do opracowania projektu ogrodzenia cmentarza parafialnego w Owczarach. Jestem radnym Rady Powiatu Gorlickiego nieprzerwanie od 1998 roku, a w wyborach startowałem z listy PSL. W latach 2007-2012 byłem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Pełniłem także funkcje przewodniczącego Komisji Edukacji i Komisji Ochrony Środowiska. Byłem członkiem m.in.: Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach, Komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przyznających awanse zawodowe nauczycielom, Komisji konkursowych wyłaniających kadrę kierowniczą jednostek organizacyjnych powiatu oraz Komisji stypendialnej dla uczniów i studentów. Od 2014 roku jestem członkiem Zarządu Powiatu Gorlickiego.

 

  Adam Urbanek - Urodziłem się w 1954 roku. Jestem żonaty i mam pięcioro dzieci. Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyłem studia podyplomowe Zarządzania Oświatą. Jestem ekspertem MEN oraz uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu zarządzania finansami Unii Europejskiej. Od 1991 roku jestem dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej, wyróżnionym nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz trzema nagrodami Kuratora Oświaty. Byłem radnym Rady Gminy Bobowa i społecznym zastępcą wójta Bobowej w latach 1995-98. Od 16 lat jestem radnym Rady Powiatu Gorlickiego, a od 2014 roku członkiem Zarządu Powiatu Gorlickiego z ramienia MRS ZG. Jestem członkiem Komisji Budżetowo-Finansowej i Mienia Powiatu  oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu. Ponadto jestem prezesem MKS Podkarpacie Bobowa. Zostałem uhonorowany tytułem „Działacz sportowy roku 2012″ i wyróżniony odznaką „Przyjaciel Dziecka”. 

 

Zarząd Powiatu Gorlickiego 2014-2018 - BIP

Zarząd Powiatu Gorlickiego 2010 - 2014 - BIP