Studiujesz medycynę - złóż wniosek o stypendium
Redaktor: Yvetta Walecka    17.06.2019.

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wnioski  należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 6 września 2019 roku.

Pomoc materialna będzie przyznana na okres 9 miesięcy tj. od października do czerwca każdego roku studiów w wysokości 1.500 zł lub 2.000 zł, w zależności od okresu związania się ze Szpitalem po ukończeniu studiów.
Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące
warunki:
 1. jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku,
 2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
 3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
 4. zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
Minimalny okres związania się ze Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w zamian za pobieraną pomoc materialną będzie wynosił:
 1. w przypadku pobierania pomocy materialnej w wysokości 1.500 zł - co najmniej na czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej od Powiatu Gorlickiego, liczonemu pełnymi latami,
 2. w przypadku pobierania pomocy materialnej w wysokości 2.000 zł – co najmniej na okres 6 lat ( tj.  odbywania specjalizacji w trybie rezydentury lub w innej uzgodnionej z Dyrektorem Szpitala formie zatrudnienia.
Staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu odpracowania pobieranej pomocy materialnej. Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student, określając w nim także wysokość wnioskowanej pomocy materialnej. Wniosek - na druku określonym w załączniku do Regulaminu określającego sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną oraz sposób wyłaniania studentów, którym będzie
przyznawana pomoc materialna ( załącznik nr 1 do ogłoszenia) - należy złożyć osobiście  w Starostwie Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 6 WRZEŚNIA 2019 roku.
Do wniosku należy dołączyć  podpisaną Informację  Administratorów o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia  i realizacji umowy w sprawie pomocy materialnej dla studentów kierunków lekarskich oraz  o przysługujących w związku z tym prawach, stanowiącą załącznik Nr 2 do ogłoszenia, a także:
 1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 2. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
 3. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski:
 1. studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,
 2. o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen - brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający,
 3. w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów - studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu gorlickiego.
O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji - w terminie nie dłuższym niż do 18 września 2019 roku. Informacja przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej. Udzielenie pomocy materialnej poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, określającej w szczególności warunki: przyznania pomocy materialnej, zasady jej wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy materialnej pobranej przez  Studenta. Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem osoby dającej gwarancję spłaty zobowiązania, z którą zostanie zawarta stosowna umowa poręczenia.

Druki do pobrania:
Wniosek dla studentów ( word)
Informacja Administratorów o zasadach przetwarzania danych osobowych
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gorlickiego  o naborze wniosków
Uchwała Rady Powiatu Gorlickiego o stypendiach ( oraz zmiany uchwały )