Konkurs na kandydatów na dyrektorów
Redaktor: Yvetta Walecka    01.03.2019.
ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO OGŁASZA  KONKURSY  NA  KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW:
Nazwa i adres publicznej szkoły, placówki, której dotyczy konkurs:
  1. Zespół Szkół  Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach, ul. Ariańska 3,  38-300 Gorlice;
  2. Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu,  ul. Parkowa 1, 38 – 340 Biecz.

 


I.   Do   konkursu   może   przystąpić   osoba,   która   spełnia  wymagania  określone   w § 1, 3, 6, 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

II.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły. Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji     konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację, oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie. 

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo 
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3.  Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4.  Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym       mowa w ust. 2 : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
     wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu    zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6.  Poświadczone  przez kandydata za  zgodność  z  oryginałem  kopie  dokumentu potwierdzającego  znajomość języka  polskiego   na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  7  października  1999 r.  o  języku  polskim (t.j. Dz. U. z 2018,  poz. 931 z późn.zm.)- w przypadku cudzoziemca;

7. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458
      z późn.zm.);

11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn.zm.) – dotyczy kandydata na  dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela;

13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14.Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
     (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późń. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III.  Oferty   należy   składać:

1.  W zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym (w tym adresem poczty  e –mail i numerem telefonu) oraz informacją czy koncepcja została sporządzona również  w formie multimedialnej oraz dopiskiem „Konkurs – podać nazwę i adres szkoły  której dotyczy konkurs”.
2.  Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki  do oferty, w  terminie  do dnia 20 marca 2019 r. w godzinach pracy  urzędu na  adres :
Starostwo Powiatowe  w Gorlicach, 38-300 Gorlice,  ul. Biecka 3 – Biuro Podawcze, pok. nr 1
lub jeżeli oferta składana jest w postaci elektronicznej na: elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Gorlicach na platformie  ePUAP

IV.   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa  powołana  przez Zarząd  Powiatu Gorlickiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie drogą pisemną.


Gorlice, dnia  27.02.2019 r.

Do pobrania ogloszenie jako plik pdf