Nieodpłatna pomoc prawna
Redaktor: Yvetta Walecka    01.02.2019.

Przypominamy, że na terenie Powiatu Gorlickiego działają cztery punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

 

 

I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gorlickiego znajdują się w następujących miejscach:

1. Gorlice, Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach , Rynek 1, (wejście obok Ratusza)

   Godziny otwarcia: Poniedziałek - piątek: od godz. 16.00 do godz. 20.00

2. Bobowa, Urząd Miasta w Bobowej , Rynek 21, pok. nr 1

   Godziny otwarcia: Poniedziałek - piątek: od godz. 16.00 do godz. 20.00

3. Biecz, w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Tysiąclecia 3

   Godziny otwarcia: Poniedziałek – piątek: od godz. 14.00 do godz. 18.00

4. Łosie, budynek remizy OSP

   Godziny otwarcia: Poniedziałek – piątek: od godz. 15.00 do godz. 19.00

II. Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej.

1.    Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2.    Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3.    Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.2, określa załącznik nr 1 do ustawy.

III. Zasady zgłaszania się do punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

1.    Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

2.    Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (18) 35-48-784.

IV. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1.    Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach.

2.    Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

3.    Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4.    Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

V. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1.    Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2.    Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

3.    Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

VI. Zakres nieodpłatnej mediacji.

1.    Nieodpłatna mediacja obejmuje:

        1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach korzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz 

            korzyściach z tego wynikających;

        2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

        3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

        4) przeprowadzenie mediacji;

        5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

    2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

        1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

        2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

    3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.       Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1360) o mediacji.

    4. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.