Zgłoś kandydata do nagrody Pro Publico Bono
Redaktor: Yvetta Walecka    04.01.2019.
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Mirosław Waląg serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody Pro Publico Bono. Nabór wniosków został przedłużony do dnia 15 lutego 2019 roku. Nagrodę w formie statuetki oraz dwóch wyróżnień przyznaje Kapituła Nagrody „PRO PUBLICO BONO” pod kierunkiem przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego.  Zachęcam do rozglądnięcia się w swoim otoczeniu i poszukania ludzi zaangażowanych w bezinteresowną pomoc dla innych, w sprawy lokalnych społeczności, w rozwój swoich miejscowości, pozyskujących zewnętrzne środki finansowe na cele społeczne, prowadzących dzieła innowacyjne. Z pewnością w powiecie gorlickim jest jeszcze wiele osób, które zasługują na nagrodę Pro Publico Bono. Pokażmy ich światu i podziękujmy im w ten sposób za to co robią - mówi Mirosław Waląg.
Nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego „PRO PUBLICO BONO” ustanowiona została w 2009, przyznawana jest za działalność w następujących dziedzinach:
- edukacja narodowa,
- kultura i dziedzictwo narodowe,
- służba bliźniemu (ochrona zdrowia i działalność charytatywna),
- rozwój regionalny (działalność na rzecz wspólnoty lokalnej i ochrony środowiska przyrodniczego)

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatur zawiera Regulamin, który wraz z wnioskiem zgłoszeniowym dostępny jest tutaj (plik doc do pobrania).

Zgłoszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3, Biuro Rady Powiatu z dopiskiem: „Pro Publico Bono” w terminie do 31 stycznia 2019 roku.


Laureaci nagrody Pro Publico Bono i wyróżnień z lat 2009 - 2018

Rok 2009

Ksiądz Jerzy Gondek otrzymał nagrodę za wieloletnią pracę na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy, a szczególnie troskę o ludzi chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz dzieci i młodzież, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu, za umiejętność jednoczenia w szlachetnym celu ludzi dobrej.

Wyróżnienia:
- Janina Augustyn - za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu, a zwłaszcza dzieciom.
- Mieczysław Kormanek - za społeczne zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej oraz pracę redakcyjno – wydawniczą nad kolejnymi numerami „Kwartalnika Gorlickiego”.

Rok 2010
Jan Spólnik statuetka Pro Publico Bono - za realizowaną swoim życiem myśl Jana Pawła II, za wieloletnią, jakże owocną, pracę na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego naszych przodków, za szczególne i twórcze umiłowanie swojej Małej Ojczyzny Szymbarku, za obdarzanie nas swoją pasją poznawania przeszłości, za umiejętność jednoczenia w szlachetnym celu ludzi dobrej woli, za piękny przykład dawany swoim życiem pedagoga i wychowawcy.
Wyróżnienia:
- Barbara Wiatr - za realizowaną swoim życiem myśl Jana Pawła II, za wieloletnią, bezinteresowną i pełną oddania pracę na rzecz dzieci i młodzieży, za propagowanie patriotyzmu oraz szacunku i miłości do naszej „Małej Ojczyzny Ziemi Gorlickiej”, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu.
- Barbara Brach - za realizowaną swoim życiem myśl Jana Pawła II, za wieloletnią, bezinteresowną i pełną oddania pracę na rzecz dzieci i młodzieży, za propagowanie patriotyzmu oraz szacunku i miłości do naszej „Małej Ojczyzny Ziemi Gorlickiej”, za nasze rozśpiewanie i rozpoetyzowanie, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu.

Rok 2011
Statuetkę Pro Publico Bono otrzymał Pan Stanisław Kozieł - za realizowaną swoim życiem myśl Jana Pawła II, za bezgraniczne, wieloletnie oddanie dzieciom i młodzieży, jako nauczyciel i działacz społeczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, za umiejętność jednoczenia w szlachetnym celu ludzi dobrej woli, za piękny przykład służby na rzecz drugiego człowieka dany swoim życiem
Wyróżnienia:
- Stowarzyszenie na Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży "Sprawne Smoki" - za stworzenie miejsca niezwykle przyjaznego dzieciom, za inspirowanie środowiska lokalnego do włączenia się w organizację specjalistycznego ośrodka rehabilitacji dziecięcej, za pracę ponad podziałami i ponad granicami administracyjnymi, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu
- Marek Podraza - za to, że swój czas i niezwykłe zdolności organizacyjne z powodzeniem dzieli między kilka organizacji i stowarzyszeń, będąc ich siłą napędową, a swoją energią i pomysłami zaraża młodych i starszych, aktywizując ich do udziału w różnego typu akcjach niesienia pomocy i wsparcia, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu

Rok 2012
Ksiądz Arkadiusz Barańczuk– nagroda główna statuetka Pro Publico Bono - za zaangażowanie w dzieło ratowania zabytków sakralnych powiatu gorlickiego, za krzewienie prospołecznych postaw, za niesienie pomocy potrzebującym ponad podziałami narodowymi i religijnymi.
Wyróżnienia:
- Rozalia Sakowska - wyróżnienie za 40-letnią działalności na rzecz rozwoju środowisk wiejskich powiatu gorlickiego, za krzewienie osiągnięć Kół Gospodyń Wiejskich, za kultywowanie i szerzenie dziedzictwa kultury ludowej Ziemi Gorlickiej.
- Halina Wszołek – wyróżnienie za kultywowanie wartościowych tradycji Kół Gospodyń Wiejskich i przenoszenie ich na współczesny grunt lokalnych społeczności, za działalność charytatywną oraz wybitny wkład w rozwój wsi Sitnica.

Rok 2013
Stanisław Nosal - statuetka za zaangażowanie w działalność profilaktyczną w zakresie zapobiegania i leczenia chorób cywilizacyjnych, za ustawiczną naukę życia z chorobą, za krzewienie prospołecznych postaw, za niesienie pomocy potrzebującym i chorym.
Wyróżnienia:
- Zbigniew Majcher - za kultywowanie i popularyzowanie wojennego dziedzictwa Ziemi Gorlickiej, za wielką troskę o pamięć przeszłości, za wieloletnie przypominanie nam, że „Śmierć żołnierza święta jest i łamie nakazy nienawiści...”
- Alfreda Stankowska - za kultywowanie wartościowych tradycji Kół Gospodyń Wiejskich i przenoszenie ich na współczesny grunt lokalnych społeczności, za działalność charytatywną oraz wybitny wkład w rozwój wsi Głęboka.

Rok 2014

Marta Przewor - statuetka za zaangażowanie w dzieło wspierania rodzin, dzieci i seniorów, za krzewienie prospołecznych postaw, za niesienie pomocy potrzebującym i chorym, za piękny przykład służby na rzecz drugiego człowieka otrzymuje Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – Koło przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach
Wyróżnienia:
- druh Jan Ryzner - za dawaną życiem lekcję prawdziwego, codziennego patriotyzmu, za troskę o pamięć przeszłości, za krzewienie wśród dzieci i młodzieży harcerskich ideałów, za działalność dla dobra wspólnego – wyróżnienie otrzymuje najstarszy harcerz w powiecie gorlickim,
- Anna Cetnarowicz - za innowacyjne i niekonwencjonalne formy aktywizacji osób niepełnosprawnych, za propagowanie zdrowego stylu życia, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu - wyróżnienie otrzymuje prezes Fundacji Beskidzka Zima.

Rok 2015
Statuetkę Pro Publico Bono 2015 otrzymało Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach Kwiatonowickiego Stowarzyszenia HOMINI za krzewienie idei wolontariatu i budowanie od podstaw struktur wolontarystycznych w powiecie gorlickim

Wyróżnienia otrzymali:
- Janina Kokoszka-Paszkot za propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i pracę na rzecz rozwoju opieki geriatrycznej
- Fundacja na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych ”Wyjdź z domu” za dawaną przykładem lekcję miłości i szacunku do drugiego człowieka, za innowacyjne podejście do opieki i pomocy oraz za wyzwalanie w osobach z niepełnosprawnościami nowej energii do życia i wiary, że wszystko jest możliwe.

Rok 2016
Statuetkę Pro publico Bono 2016 otrzymała Danuta Szpyrka za otwarte serce dla potrzebujących, za budzenie w ludziach nadziei oraz za zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe Ziemi Gorlickiej.

Wyróżnienia otrzymali:
- Zofia Szurek za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego
oraz zaangażowanie w życie społeczne Ziemi Gorlickiej
Mieczysław Podobiński za wieloletnią troskę o rozwój kultury muzycznej środowiska lokalnego oraz zaangażowanie w życie społeczne Ziemi Gorlickiej.

Rok 2017
Statuetkę Pro Publico Bono 2017 otrzymała Anna Wiejaczka w dowód uznania za troskę o dobro i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe Ziemi Gorlickiej.

Dwa równorzędne wyróżnienia trafiły do:
Leopolda Jamro w dowód uznania za wytrwałość w propagowaniu sportu i aktywności ruchowej oraz zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe Ziemi Gorlickiej
Redakcji Gazety Gorlickiej w dowód uznania za działalność charytatywną, budujący przykład zaangażowania w życie społeczne oraz budzenie solidarności międzyludzkiej.

Rok 2018
Statuetkę Pro Publico Bono 2018 otrzymała Iwona Budziak za działalność charytatywną, troskę o najbiedniejszych i tworzenie wspólnoty serc.
Równorzędne wyróżnienia otrzymali:
- Bożena Soczek-Knybel - za innowacyjność w pracy dydaktyczno-wychowawczej i otwarte serce dla dzieci i młodzieży
- Kazimierz Kowalski - za budujący przykład osobistego zaangażowania w propagowanie historii.