Powiatowa sesja oświatowa
Redaktor: Ewa Żarnowska    31.10.2018.
Rada Powiatu Gorlickiego odbyła 42. a zarazem ostatnie posiedzenie w V kadencji samorządu powiatowego. Głównym tematem obrad była realizacja  zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

 


Zgodnie z wymogami art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminu maturalnego oraz wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez Powiat oraz informację z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w szkołach i placówkach, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu.

Sprawozdanie przedłożył naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach Tadeusz Mikrut, który podkreślił dobrą jakość pracy szkół, o czym świadczą wyniki zarówno matur w liceach ogólnokształcących jak i egzaminów z kwalifikacji zawodowych w technikach i branżowych szkołach I stopnia.

Prezentacja dostępna jest tutaj

Rada zapoznała się również z Informacją na temat realizacji zadań statutowych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

    Podsumowania powiatowej działalności edukacyjnej dokonała Zofia Kamińska, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Powiedziała m.in:  – Minione 4 lata były okresem poprawy jakości nauczania w szkołach ponadpodstawowych  o czym świadczą wskaźniki zdawalności matur i egzaminów zawodowych. Jest to powód do satysfakcji, a zarazem wyzwanie, aby ten korzystny trend nadal się utrzymał. Drugą kwestią wartą podkreślenia jest rosnący udział uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Sukcesy uczniów są także efektem ogromnego wkładu pracy Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Wychowawców za co serdecznie dziękuję. Ponadto projekty edukacyjne stanowią dodatkowe środki finansowe umożliwiające wzmacnianie kompetencji uczniów i nauczycieli, rozwój ich zainteresowań, praktyczną znajomość języków obcych, zakup sprzętu multimedialnego – jest to zatem szansa na dofinansowanie edukacji ze środków pozabudżetowych.
Pragnę podkreślić, że w szkołach i placówkach oświatowych wykonano prace modernizacyjne, które poprawiły stan infrastruktury szkolnej zarówno pod względem technicznym, sanitarnym, jak też wzbogacenia szkół o obiekty  sportowe, nowe pracownie i wyposażenie warsztatów.
W świetle mojego rozeznania problemów edukacji w powiecie gorlickim za najważniejsze priorytety polityki edukacyjnej władz samorządowych na następne lata uważam:
zachowanie dotychczasowej sieci szkół i placówek oświatowych oraz ciągłą modernizację oferty edukacyjnej na miarę potrzeb lokalnego rynku pracy i polskiej gospodarki
rozwój dualnego kształcenia zawodowego w oparciu o wyposażenie szkół w nowoczesne zaplecze technologiczne i stałą współpracę z pracodawcami
diagnozę deficytów edukacyjnych i społecznych młodzieży szkolnej oraz rozwój oferty zajęć korekcyjnych i wyrównawczych zgodnie z zasadą równości szans rozwojowych.

Przewodnicząca Zofia Kamińska złożyła podziękowania dyrektorom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkół i placówek oświatowych za bardzo dobrą współpracę z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu. Podziękowała także przedstawicielom instytucji publicznych, którzy brali udział w posiedzeniach komisji oraz staroście, Zarządowi Powiatu i naczelnikowi Wydziału Edukacji za troskę o sprawy powiatowej edukacji.

W imieniu dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat podziękowania dla Rady i Zarządu Powiatu przekazały: Dorota Pyznar, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Kobylance oraz Beata Mikruta, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach z filią w Bieczu.
- Dziękujemy za 4 lata współpracy – współpracy dobrej i mądrej. Możemy być dumni, że udało się zrobić wiele dobrego. Dla Państwa i dla nas jakość kształcenia, wychowania i opieki była zawsze bardzo ważna – mówiła dyrektor Dorota Pyznar.

1.
IMG_5936.JPG
2.
IMG_5937.JPG
3.
IMG_5938.JPG
4.
IMG_5939.JPG
5.
IMG_5940.JPG
6.
IMG_5942.JPG
7.
IMG_5943.JPG
8.
IMG_5944a.jpg
9.
IMG_5944b.jpg
10.
IMG_5945.JPG
11.
IMG_5947.JPG
12.
IMG_5949.JPG
13.
IMG_5950.JPG
14.
IMG_5952.JPG
15.
IMG_5955.JPG
16.
IMG_5956.JPG
17.
IMG_5957.JPG
18.
IMG_5960.JPG
19.
IMG_5961.JPG
20.
IMG_5963.JPG
21.
IMG_5966.JPG
22.
IMG_5970.JPG
23.
IMG_5971.JPG
24.
IMG_5973.JPG
25.
IMG_5975.JPG
26.
IMG_5978.JPG
27.
IMG_5979.JPG
28.
IMG_5981.JPG
29.
img_5935.jpg
30.
img_5955a.jpg


Następnie Rada Powiatu podjęła uchwały w następujących sprawach:
- uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok;
- wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
- zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych;
- określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach;
- wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości;
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;
- zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego.

Uchwały oraz protokół z sesji dostępne będą w BIP.

Należy jeszcze dodać, że na sesję z podziękowaniami za dotychczasową owocną współpracę z Radą i Zarządem Powiatu przybył burmistrz Gorlic Rafał Kukla. Przewodniczący Rady Marek Bugno przekazał mu gratulacje w związku z reelekcją na burmistrza Gorlic na lata 2018 - 2023.