XLII sesja Rady Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    22.10.2018.
Zapraszamy na XLII sesję Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się 30 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminu maturalnego oraz wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez Powiat.
4. Informacja na temat realizacji zadań statutowych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.
5. Informacja na temat funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w Powiecie.
6. Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego.
15. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza
16. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonych w II półroczu
17. Zapoznanie ze Sprawozdaniami Komisji Rady Powiatu Gorlickiego.
18. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
19. Odpowiedzi na interpelacje Radnych z XLI sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
20. Interpelacje Radnych.
21. Wnioski i oświadczenia Radnych.
22. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu na temat oświadczeń majątkowych Radnych.
23. Podsumowanie funkcjonowania Rady Powiatu Gorlickiego V kadencji w latach 2014-2018.              
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie posiedzenia.