Postaw na przyszłość
Redaktor: Ewa Żarnowska    14.09.2018.
Biuro Projektu InterKadra Sp. z o.o. z Krakowa zaprasza do udziału w projekcie „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie", który realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej - Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.

 

 
Projekt jest adresowany do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki:

- zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego,
- nie prowadzących własnej działalności gospodarczej
- posiadających następujący status na runku pracy:
  pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy
  osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
  osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.
 
W ramach projektu oferowane będzie wsparcie realizowane w ramach procesu IPD Uczestników:
- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
- coaching,
- szkolenia/kursy zawodowe
- szkolenie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dotacje na jej założenie (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego),
- udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia,
- wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu,
- staże,
- pośrednictwo pracy.

Udział w projekcie jest oczywiście bezpłatny i ogólnodostępny.

Więcej informacji:
Biuro Projektu
InterKadra Sp. z o.o.
ul. Wielicka 50
30-552 Kraków
NIP: 6762336026
email: postawnasiebie@interkadra.pl  
tel: 12 290 44 37
www.postawnasiebie.eu