Dotacje, bony, szkolenia
Redaktor: Ewa Żarnowska    10.08.2018.
Zgłoś się i zdobądź doświadczenie zawodowe! Wkrótce rozpocznie się kolejna rekrutacja do projektu „Korona Sądecka dla młodych”.

 

 

 

 

 

 

Jakie możliwości daje udział w projekcie „Korona Sądecka dla młodych”?
- Opracowanie Indywidualnych Planów Działania mających na celu identyfikację potrzeb
i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.
- Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe prowadzone przez cały okres udziału w projekcie.
- Szkolenia – profile szkoleń wybierane w zależności od zapotrzebowania.
- 6-cio miesięczne staże z gwarancją zatrudnienia na min. 3 miesiące.
- Bony na zasiedlenie – 8400 zł dla osób, które podejmą pracę lub działalność gospodarczą w miejscowości oddalonej o min. 80 km od miejsca zamieszkania.
- Dotacje – 27 000 zł na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia mające na celu przedstawienie aspektów organizacyjno - prawnych związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nabyciem umiejętności sporządzania biznesplanu.
- Granty na utworzenie stanowiska w formie telepracy.

Do współpracy zapraszamy pracodawców oraz osoby spełniające poniższe kryteria:
- wiek do 29 roku życia;
- osoba bierna zawodowo;
- osoba nie kształcąca się w trybie dziennym i nie szkoląca się;
- zamieszkująca na terenie subregionu sądeckiego (m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki i limanowski).

Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej www.lgdbeskidgorlicki.pl zakładka PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH lub pod numerem telefonu 18 352 65 77.

Projekt pn.: „Korona Sądecka dla młodych” jest realizowany przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Wartość projektu: 8 823 445,61 zł w tym dofinansowanie z UE 8 379 919,30 zł.

Okres realizacji Projektu: 01.05.2018 r.  – 31.01.2021 r.