Pracowniku i pracodawco skorzystaj z KFS
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.08.2018.
20 sierpnia 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach rusza nabór wniosków o przyznanie środków  na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w ramach priorytetów rezerwy KFS ustalonych na 2018 r. Nabór potrwa do do 24.08.2018r. Nabór powtarzany będzie do wyczerpania limitu środków rezerwy KFS. W przypadku wykorzystania środków rezerwy KFS nabór zostanie zakończony.UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach rozpatruje wnioski  złożone wyłącznie w ogłoszonym terminie naboru wniosków.

Wnioski pracodawców złożone poza ogłoszonym terminem – nie będą podlegały rozpatrywaniu.
Wniosek powinien być złożony w terminie co najmniej 60 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego.


W 2018r. środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przyznawane Pracodawcom, których wnioski będą spełniać wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów (1 lub 2 lub 3) oraz jednocześnie przynajmniej w jednym z przyjętych przez Radę Rynku Pracy priorytetów (A lub B)

Priorytety MRPiPS:

1.
kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub w województwie zwodach deficytowych

UWAGA!
Przy ocenie  wniosków złożonych w ramach w/w priorytetu, urząd będzie opierał się na wynikach  barometru zawodów 2018 dla powiatu gorlickiego i województwa małopolskiego

      Barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gorlickim w 2018 roku

      Barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim w 2018 roku.
 
 2. kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi  pracy
 
UWAGA!
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu 2 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/ zostaną zakupione nowe maszyny, narzędzia bądź będą wdrożone nowe technologie, systemy a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane  z wprowadzonymi / planowanymi do wprowadzenia zmianami.  

3. kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy:
- Wsparcie  zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub w województwie zwodach deficytowych.
- Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

W związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach dysponuje ograniczoną ilością środków rezerwy KFS, w wysokości:
- 31,1 tys. zł - wysokość wsparcia, o którą może ubiegać się  jeden pracodawca składając Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wynosi:
- w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 4 tys. zł na jednego uczestnika i 40 tys. zł na firmę w bieżącym roku (uwzględniając otrzymane dotychczas środki w ramach limitu KFS);
- w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 4 tys. zł na jednego uczestnika i 40 tys. zł na firmę w bieżącym roku (uwzględniając otrzymane dotychczas środki w ramach limitu KFS).

Ze środków KFS wyklucza się finansowanie kształcenia obejmującego:

- szkolenia bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy,
- kursy w formie sympozjum, kongresów, seminariów i konferencji,
- szkolenia z ochrony danych osobowych,
- szkolenia językowe,
- szeroko rozumiany coaching,
- szkolenia psychospołeczne i interpersonalne, chyba że pracodawca wykaże, że szkolenia te są powiązane
- wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym,
- szkolenia realizowane za granicą,
- finansowanie badań wstępnych i okresowych, o których mowa w Kodeksie Pracy,
- szkoleń i studiów podyplomowych, na finansowanie których przewidziane są środki z innych źródeł publicznych.

Ze środków KFS nie podlegają finansowaniu również: koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w związku z realizowanym kształceniem.

O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.  
Środki można przeznaczyć m.in. na kursy, szkolenia, studia podyplomowe i egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu.

Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd uwzględnia następujące kryteria oceny :

- zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
- zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
- koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
- w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
- plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
- możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów określonych na dany roku.

Druk wniosku oraz niezbędne załączniki zamieszczone są na stronie internetowej https://gorlice.praca.gov.pl w części dotyczącej Pracodawców i Przedsiębiorców - dokumenty do pobrania – zakładka Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Wnioski o przyznanie środków z KFS można składać: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, ul. Michalusa 18 (Parter – pok. nr 4) lub przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (wymagany podpis elektroniczny) na adres: krgo@praca.gov.pl Wniosek złożony w postaci elektronicznej musi posiadać: bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, w przeciwnym razie – wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Informacje dotyczące omówienia zasad przyznawania środków rezerwy KFS w 2018 roku na kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawcy można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (18) 353 63 07 wew. 268  lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu, pok. 20 (III piętro).


Źródło informacji: http://gorlice.praca.gov.pl/