Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    28.06.2018.
Rada Powiatu Gorlickiego podczas XXXIX sesji udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Wcześniej zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym Powiatu Gorlickiego oraz informacją o Stanie Mienia Powiatu Gorlickiego. Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok przedłożył Radzie Powiatu starosta Karol Górski.
W 2017 roku dochody budżetu powiatu zostały wykonane na wysokim poziomie w kwocie 106,6 mln zł, co stanowi 100,3% planu. W dochodach budżetu tradycyjnie największą pozycję, bo aż 69 mln zł (65 %) zajmowały subwencje i dotacje z budżetu państwa. W dalszej kolejności były: dochody własne powiatu – 29,2 mln zł (27,4%), środki na programy współfinansowane z UE – 2,7 mln zł (2,5%), środki (ARiMR, PFRON i FP) dotacje z JST – 3,8 mln zł (3,6%) oraz pomoc finansowa samorządów – 1,6 mln zł (1,5%).
Dziękuję wójtom i burmistrzom za wsparcie finansowe – mówił starosta Karol Górski.
Wydatki zrealizowano w kwocie 107,1 mln zł. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 15,5 mln zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 91,6 mln zł. Na inwestycje w 2017 roku przeznaczono 15,5 mln zł. Największa kwota z tej puli, bo 14,7 mln zł wykorzystana została na modernizację dróg powiatowych. Na remonty wydatkowano 3,2 mln zł.
Zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów, opiewało na kwotę 16,6 mln zł.
Rada zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017, którą przedstawił wicestarosta Jerzy Nalepka.
Rada rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe Powiatu Gorlickiego przedłożone przez skarbnik powiatu Krystynę Lewek. Zapoznała się również z informacją o Stanie Mienia Powiatu Gorlickiego przekazaną przez koordynatora Zespołu ds. Gospodarowania Nieruchomościami Anetę Hec-Wałęgę.
Rada Powiatu siedemnastoma głosami „za” i czterema głosami „wstrzymującymi się” na obecnych na sali 21 radnych podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Powiatu Gorlickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2017 rok.
Następnie Rada Powiatu zapoznała się ze stanowiskiem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, które przedstawił przewodniczący komisji Eugeniusz Wędrychowicz.

Rada Powiatu Gorlickiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Gorlickiego za 2017 rok. „Za” uchwałą głosowało 16 radnych, sześciu „wstrzymało się” od głosu na obecnych na sali 22 radnych.

Dziękując Radzie za udzielone absolutorium starosta Karol Górski powiedział: Niejednokrotnie mamy odmienne zdania, różnimy się od siebie, ale w sposób racjonalny. Dlatego tyle wspólnie osiągnęliśmy, a to znaczy,że w powiecie gorlickim dzieje się dobrze. Starosta również w sposób szczególny podziękował skarbnik powiatu Krystynie Lewek i służbom finansowym oraz dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnikom i pracownikom starostwa za odpowiedzialne realizowanie założeń budżetu.

Na podstawie przedstawionego raportu Rada Powiatu oceniając sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach jako stabilną, podjęła stosowną uchwałę. Podjęta została również uchwała oceniająca jako stabilną sytuację ekonomiczno-finansową Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach.
Na mocy podjętej uchwały radni przyjęli „lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gorlickiego”. Program ma za zadanie promować uzdolnionych uczniów ze szkoły/placówki powiatowej, służyć lokalnej społeczności, motywować do dalszej nauki, sprzyjać rozwojowi zainteresowań  oraz przyczyniać się do wzrostu aktywności edukacyjnej i indywidualnego rozwoju ucznia/wychowanka. Dla najlepszych przywdziane są wyróżnienia nagrodami rzeczowymi oraz stypendia Zarządu Powiatu.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy uzdolnionym uczniom szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Gorlicki oraz trybu postępowania w tym zakresie.
Rada Powiatu przyjęła również uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwały Budżetowej na rok 2018 .
W trakcie obrad Rada Powiatu podjęła także uchwały w sprawach:

  • podziału Powiatu Gorlickiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Gorlickiego,
  • ustalenia wynagrodzenia Starosty Gorlickiego.

Ponadto Rada podjęła stanowisko w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych pochodzących z wyboru. 
Interpelacje i wnioski radnych wraz z odpowiedziami oraz protokół z sesji dostępne będą w BIP.

 

1.
img_2715.jpg
2.
img_2716.jpg
3.
img_2717.jpg
4.
img_2718.jpg
5.
img_2719.jpg
6.
img_2719a.jpg
7.
img_2729.jpg
8.
img_2730.jpg
9.
img_2731.jpg
10.
img_2732.jpg
11.
img_2733.jpg
12.
img_2733a.jpg
13.
img_2733b.jpg
14.
img_2734.jpg
15.
img_2735.jpg
16.
img_2738.jpg
17.
img_2738a.jpg
18.
img_2738b.jpg
19.
img_2739.jpg
20.
img_2740.jpg
21.
img_2741.jpg
22.
img_2742.jpg
23.
img_2747.jpg
24.
img_2753.jpg
25.
img_2762.jpg
26.
img_2763.jpg
27.
img_2765.jpg
28.
img_2767.jpg
29.
img_2775.jpg
30.
img_2776.jpg
31.
img_2792.jpg