Warsztatowo o obszarze chronionym
Redaktor: Ewa Żarnowska    09.05.2018.
 W Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Tematem wiodącym była uchwała o małopolskim obszarze chronionego krajobrazu.

 


Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny objęte ochroną ze względu na wyróżnianie się walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi oraz zróżnicowanymi ekosystemami, odznaczającymi się niewielkim stopniem zniekształcenia środowiska przyrodniczego, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb z wiązanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Obszary te obejmują doliny rzeczne, ciągi wzgórz, kompleksy leśne, torfowiska i pola wydmowe.

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmuje powierzchnię 364 176 ha i położony jest m.in. w powiecie gorlickim na terenie gmin Ropa i Uście Gorlickie oraz części gmin: Gorlice, Sękowa i Łużna.

W spotkaniu warsztatowym, którego organizatorem był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego uczestniczyli m.in. sołtysi miejscowości Kunkowa, Leszczyny, Wapienne, Ropki, Nowica oraz przedstawiciele UG Uście Gorlickie, UG Sękowa i Miasta Gorlice.

1.
img_0476.jpg
2.
img_0487.jpg
3.
img_0490.jpg
4.
img_0496.jpg
5.
img_0500.jpg
6.
img_0502.jpg
7.
img_0503.jpg
8.
img_0507.jpg
9.
img_0508.jpg
10.
img_0509.jpg
11.
img_0511.jpg
12.
img_0512.jpg
13.
img_0514.jpg
14.
img_0515.jpg
15.
img_0516.jpg
 

Eksperci z ZPKWM szczegółowo omówili tematykę związaną z obszarem chronionego krajobrazu. Dyrektor ZPKWM Marcin Guzik przedstawił i omówił uchwały dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

Krótkie wprowadzenie do planowania przestrzennego przedstawiła Mira Ostrogórska – specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych. Tematykę korytarzy ekologicznych i stref wolnych od zabudowy wokół rzek zaprezentowała dr Katarzyna Śnigórska – starszy specjalista ds. edukacji.

1.
img_0473.jpg
2.
img_0474.jpg
3.
img_0475.jpg
4.
img_0477.jpg
5.
img_0478.jpg
6.
img_0480.jpg
7.
img_0483.jpg
8.
img_0484.jpg
9.
img_0485.jpg
 

 

Głównym celem spotkania było wypracowanie stanowiska w sprawie złożenia wniosku do Marszałka Małopolski odnośnie zmian uchwały o małopolskim obszarze chronionego krajobrazu w zakresie zmniejszenia szerokości pasów wokół cieków wodnych wyłączonych z zabudowy.

Moderatorem spotkania była dr Kamila Noworól z Katedry Zarządzania Publicznego Instytutu Spraw Publicznych UJ.

1.
img_0498.jpg
2.
img_0499.jpg
3.
img_0501.jpg
4.
img_0506.jpg
5.
img_0510.jpg
 

1.
img_0481.jpg
2.
img_0489.jpg
3.
img_0491.jpg
4.
img_0492.jpg
5.
img_0493.jpg
6.
img_0494.jpg
7.
img_0495.jpg
 

 

Informacja i zdjęcia: Yvetta Walecka