Konkurs na kandydatów na dyrektorów
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.03.2018.

ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO OGŁASZA  KONKURSY NA  KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW:

 

 1. Zespołu Szkół  Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach,
ul. Niepodległości 5,  38-300 Gorlice;

2. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej,
ul. Grunwaldzka 10, 38- 350 Bobowa;

3. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach,
ul. 11 Listopada 43,  38-300 Gorlice;

4. Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu,
ul. Parkowa 1, 38 – 340 Biecz.


I. I.  Do   konkursu   może   przystąpić   osoba,   która   spełnia  wymagania  określone   w § 1, 3, 6, 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

II.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
  1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki;
        Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie  multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację, oprócz pisemnej  koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na  piśmie.
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
     -  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
     -  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
     - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3.  Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
       - imię (imiona) i nazwisko,
       - datę i miejsce urodzenia,
       - obywatelstwo,
       - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4.  Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w ust. 2 : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6.  Poświadczone  przez kandydata za  zgodność  z  oryginałem  kopie  dokumentu potwierdzającego  znajomość języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60) - w przypadku cudzoziemca;
7. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1311);
11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – dotyczy kandydata  na  dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela;
13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późń. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III.  Oferty   należy   składać:

1.  W zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym (w tym adresem poczty    e –mail i numerem telefonu) oraz informacją czy koncepcja została sporządzona również  w formie multimedialnej oraz dopiskiem „Konkurs – podać nazwę i adres szkoły/placówki której dotyczy konkurs”.
2.  Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki  do oferty.

w  terminie  do dnia  30 marca 2018 r.

w   godzinach pracy  urzędu   na  adres :
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego  w Gorlicach, 38-300 Gorlice,  ul. Biecka 3

IV.   Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa  powołana  przez Zarząd  Powiatu Gorlickiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie drogą pisemną.

Gorlice, dnia 07.03.2018 r.

Do pobrania ogłoszenie jako plik pdf