XXXIV sesja Rady Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    18.01.2018.
Zapraszamy na XXXIV sesję Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 10.00  w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za  2017 rok.     
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Gorlickiego za 2017 rok.    
5. Informacja n/t realizacji zadań Starostwa w 2017 roku.
Informacje Wydziałów dotyczące realizacji zadań statutowych w zakresie:
- geodezji i kartografii,
- gospodarki nieruchomościami,
- architektury i ładu przestrzennego,
- komunikacji,
- spraw obywatelskich,
- promocji, informacji i spraw społecznych,  
- spraw konsumenckich.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości.
9. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
10. Odpowiedzi na interpelacje Radnych z XXXIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
11. Interpelacje Radnych.
12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.