Budżet powiatu na 2018 rok uchwalony
Redaktor: Ewa Żarnowska    29.12.2017.
Rok 2017 w samorządzie powiatowym kończy się podjęciem przez Radę Powiatu Gorlickiego uchwały budżetowej na 2018 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego. Zgodnie z uchwałą dochody budżetu na 2018 rok zaplanowano w wysokości 110,4 mln zł, a wydatki w wysokości 116,6 mln zł.Projekt budżetu na 2018 rok przedstawił starosta Karol Górski.

Dochody budżetu na 2018   rok – 110.409.875 zł w tym:
1. Dochody bieżące – 97.148.712 zł,
2. Dochody majątkowe – 13.261.163 zł

Wydatki budżetu na 2018 rok –  116.607.725 w tym:
1. Wydatki bieżące – 92.514.230 zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 24.093.495 zł.
Struktura wydatków inwestycyjnych:
- drogowe – 7,8 mln zł
- geodezyjne i kartograficzne – 4,5 mln zł
- turystyka – 4,5 mln zł
- oświatowe – 3,3 mln zł
- ochrona środowiska i gospodarka nieruchomościami – 2,3 mln zł
- polityka i pomoc społeczna – 1,3 mln zł
- ochrona zdrowia – 0,4 mln zł

Najważniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane na 2018 rok to m.in.:


- Przebudowa drogi powiatowej Ropica Górna Bartne oraz budowa mostu na tej drodze przy współpracy z Nadleśnictwem Gorlice i Gminą Sękowa
- Modernizacja drogi powiatowej Szymbark-Bystra-Szalowa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Klimkówka
- Modernizacja części budynku przy ul. Michalusa 18 dla potrzeb Wydziału Komunikacji
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  w partnerstwie ze Związkiem Gmin - budynki DPS przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach i PCE w Gorlicach
- Realizacja projektu geodezyjnego E-usługi w informacji przestrzennej
- Rozpoczęcie rewitalizacji budynku i otoczenia I LO w Gorlicach w ramach projektu rewitalizacji gorlickiej starówki wspólnie z Miastem Gorlice.
- Utworzenie Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorlicach

Projekty inwestycyjno-edukacyjne tj.:
- Mój zawód mija przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSZ w Gorlicach,
- Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim w CKPiU w Gorlicach,
- Małopolska Chmura Edukacyjna – doposażenie szkół (ILO w Gorlicach, LO w Bieczu, ZSE i ZS nr 1 w Gorlicach) w sprzęt techno-dydaktyczny.


Prezentacja dotycząca budżetu powiatu na 2018 rok do pobrania tutaj (plik ppt)

Pozytywne opinie o projekcie Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok wyraziły:
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie – odczytał wicestarosta Jerzy Nalepka,
- Komisja Budżetowa i Mienia Powiatu – odczytał przewodniczący komisji Rafał Knybel.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gorlickiego na lata 2016-2022 przedstawiła skarbnik Krystyna Lewek.

Rada Powiatu Gorlickiego podjęła uchwały w sprawach: Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok (za- 16 radnych, wstrzymało się – 7 radnych) oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego (za – 23 radnych).

1.
tn_IMG_6630.JPG
2.
tn_IMG_6631.JPG
3.
tn_IMG_6632.JPG
4.
tn_IMG_6633.JPG
5.
tn_IMG_6634.JPG
6.
tn_IMG_6635.JPG
7.
tn_IMG_6636.JPG
8.
tn_IMG_6637.JPG
9.
tn_IMG_6638.JPG
10.
tn_IMG_6639.JPG
11.
tn_IMG_6640.JPG
12.
tn_IMG_6645.JPG
13.
tn_IMG_6647.JPG
14.
tn_IMG_6648.JPG
15.
tn_IMG_6649.JPG
16.
tn_IMG_6650.JPG
17.
tn_IMG_6651.JPG
18.
tn_IMG_6653.JPG
19.
tn_IMG_6654.JPG
20.
tn_IMG_6655.JPG
21.
tn_IMG_6657.JPG
22.
tn_IMG_6667.JPG
23.
tn_IMG_6668.JPG
24.
tn_IMG_6670.JPG
25.
tn_IMG_6671.JPG
26.
tn_IMG_6673.JPG
27.
tn_IMG_6675.JPG
28.
tn_IMG_6678.JPG
29.
tn_IMG_6679.JPG
30.
tn_IMG_6682.JPG
 

Podczas sesji Rada podjęła Stanowisko dotyczące propozycji zmiany zapisów ustawy o promocji zatrudnienia w zakresie wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w brzmieniu:

    „Aktualne zapisy art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią o możliwości przeznaczenia środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego między innymi na finansowanie działań obejmujących kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
    Rada Powiatu Gorlickiego proponuje wprowadzenie dodatkowego zapisu pozwalającego na finansowanie kursów i studiów podyplomowych również na wniosek pracownika, bez konieczności spełnienia wymogu uzyskania zgody pracodawcy.
    Stanowienie to dotyczyłoby pracowników zamierzających uzyskać lub podnieść swoje kwalifikacje w zawodach uznanych za deficytowe na lokalnym lub regionalnym rynku pracy.
    Wnioskowana zmiana przepisu przyczyniłaby się do efektywnego wsparcia rozwoju zawodowego pracowników, przy niewątpliwej korzyści dla pracodawców, mających obecnie trudności w pozyskaniu pracowników, w szczególności spośród zawodów deficytowych.”


Rada Powiatu podjęła także uchwały m.in. w sprawach:
- zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
- wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku,            
- przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Gorlickiego na 2018 rok.    

Radni złożyli ponadto interpelacje i wnioski, które wraz z odpowiedziami dostępne będą w BIP.


Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno złożył radnym i uczestnikom sesji życzenia noworoczne. Uroczysty moment został uświetniony występem Zespołu Pogórzanie i wspólnym śpiewem kolęd. Inicjatorką koncertu była radna Zofia Kamińska, która jak sama mówi „społecznie od czasu do czasu śpiewa z Pogórzanami”.

1.
tn_IMG_6683.JPG
2.
tn_IMG_6684.JPG
3.
tn_IMG_6685.JPG
4.
tn_IMG_6686.JPG
5.
tn_IMG_6687.JPG
6.
tn_IMG_6691.JPG
7.
tn_IMG_6692.JPG
8.
tn_IMG_6693.JPG
9.
tn_IMG_6695.JPG
10.
tn_IMG_6697.JPG
11.
tn_IMG_6698.JPG
12.
tn_IMG_6699.JPG
13.
tn_IMG_6701.JPG
14.
tn_IMG_6702.JPG
15.
tn_IMG_6705.JPG
16.
tn_IMG_6708.JPG
17.
tn_IMG_6709.JPG
18.
tn_IMG_6712.JPG
19.
tn_IMG_6713.JPG
20.
tn_IMG_6715.JPG
21.
tn_IMG_6716.JPG
22.
tn_IMG_6718.JPG
23.
tn_IMG_6720.JPG
24.
tn_IMG_6721.JPG
25.
tn_IMG_6723.JPG
26.
tn_IMG_6724.JPG
27.
tn_IMG_6726.JPG
28.
tn_IMG_6727.JPG