Sesja o bezrobociu i orzekaniu o niepełnosprawności
Redaktor: Ewa Żarnowska    30.11.2017.
Rada Powiatu Gorlickiego podczas XXXII sesji analizowała m.in. informację z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za trzy kwartały 2017 roku. Rada uchwaliła również Roczny Plan Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.Na początku sesji głos zabrał senator Stanisław Kogut, który mówił m.in. o bieżącej pracy senatu i sejmu oraz dobrej współpracy ze starostą, Radą i Zarządem Powiatu Gorlickiego oraz wsparciu dla samorządu powiatowego w kontaktach np. z wicepremierem i ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim. Starosta Karol Górski dziękował senatorowi za pomoc w Ministerstwie Rolnictwa  w pozyskaniu dodatkowych środków finansowych dla Małopolski na scalanie gruntów, z czego skorzysta także powiat gorlicki.

1.
img_5520.jpg
2.
img_5520a.jpg
3.
img_5521.jpg
4.
img_5522.jpg
5.
img_5522a.jpg
6.
img_5524.jpg
7.
img_5526.jpg
8.
img_5527.jpg
9.
img_5528.jpg
10.
img_5530bis.jpg
11.
img_5531.jpg
12.
img_5533.jpg
13.
img_5535.jpg
14.
img_5536.jpg
15.
img_5537.jpg
16.
img_5537a.jpg
17.
img_5545.jpg
18.
img_5546.jpg
19.
img_5547.jpg
20.
img_5548.jpg
21.
img_5549.jpg
22.
img_5550.jpg
23.
img_5553.jpg
24.
img_5554.jpg
25.
img_5557.jpg


Realizując porządek obrad Rada Powiatu Gorlickiego wysłuchała sprawozdanie dyrektor Barbary Baczyńskiej z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach za trzy kwartały 2017 roku.
Na koniec września 2017 roku liczba bezrobotnych w powiecie gorlickim wynosiła 2926 osób (mniej o 1215 niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), w tym 65% ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Dwie najliczniejsze grupy bezrobotnych to osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (33,1% ogółu bezrobotnych) oraz zasadniczym zawodowym (30,6%). Ponadto wśród bezrobotnych największą grupę stanowiły osoby w wieku do 30 roku życia (28,5%), a także osoby powyżej 50 roku życia (24,6%). Uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 409 osób tj. 14%. Do 30 wrześnie br. zarejestrowano 4449 osób bezrobotnych, a wyrejestrowano 5341 osób.

Aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto 1014 osób w tym:

staże - 403 osoby, refundacja części kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia - 132 osoby, zatrudnienie w ramach kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy - 81 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 80 osób, prace interwencyjne - 78 osób, bon zatrudnieniowy - 77 osób, bon stażowy - 53 osoby, bon na zasiedlenie - 46 osób, roboty publiczne -  34 osoby, dofinansowanie wynagrodzeń dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 26 osób, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 - 4 osoby.

Na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Urząd wg stanu na 30.09.2017 roku dysponował środkami w wysokości 14 369 256 zł.
W strukturze wydatków dominowały 4 formy aktywizacji zawodowej:
- refundacja kosztów części zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia – 27,3%,
- staże – 25,8%,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 14%
- refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy – 9,5%. 

Inne formy aktywacji to m.in.: bon stażowy – 5,3%, prace interwencyjne – 4,4%, bon zatrudnieniowy – 4,2%, szkolenia – 2,7% i pozostałe – 6,8%.

W rankingu zestawienia wskaźników efektywności zatrudnieniowej w województwie małopolskim powiat gorlicki plasuje się na 1 miejsce (85,68% przy średniej krajowej 78,74%) wśród 22 powiatów, natomiast w zestawieniu efektywności kosztowej zajmuje 2 miejsce (8 857,17 zł przy średniej krajowej 11 291,09 zł).

W 2017 roku PUP w Gorlicach rozpoczął realizację dwóch nowych projektów pozakonkursowych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020:
1. „Aktywizacja osób młodych pozostających  bez pracy w powiecie gorlickim (III)” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
- cel – zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
- grupa docelowa – młodzież NEET
- okres realizacji 01.01.2017 – 31.12.2018
- przewidywane wsparcie dla 611 osób
- budżet projektu – 2017 rok – 3 285 844, 86  zł; 2018 rok – 2 506 051, 31 zł.
2. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)” - projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
- cel – zwiększanie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim tj. m.in. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.
- okres realizacji 01.01.2017 – 30.06.2018
- przewidywane wsparcie dla 137 osób
- budżet projektu – 2017 rok – 1 458 718, 40 zł; 2018 rok – 48 256, 76 zł

Wykorzystywano również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Z programu w trzech kwartałach 2017 roku skorzystało 6 pracodawców i 432 pracowników.

 W trakcie sesji radni zapoznali się także z informacją dotyczącą działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w Gorlicach, opracowaną przez przewodniczącego PZON Macieja Forysia.
Za trzy kwartały 2017 roku do Zespołu wpłynęło 1894 wnioski o przebadanie i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Do tego należy doliczyć 151 wniosków z roku 2016. Suma wniosków do rozpatrzenia wyniosła łącznie 2045.  Zadania realizowało 3 pracowników kadry administracyjnej (3 etaty) oraz 22 orzeczników w tym 10 lekarzy, 5 pracowników socjalnych, 2 psychologów, 3 doradców zawodowych i 2 pedagogów. W okresie do 30.09.2017 roku wydano 1934 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym 253 orzeczenia o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia i 1681 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 16 roku życia. Czas oczekiwania na badanie i  wydanie orzeczenia wynosił średnio miesiąc od daty złożenia wniosku w Zespole. Na koniec września br. pozostało 111 nierozpatrzonych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:
1. Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok.
2. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Gorlickiego na 2018 rok.
3. zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki.         
4. zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2017 rok.     
                
Radni zgłaszali także interpelacje i wnioski dostępne w BIP.

Informację opracowała Joanna Podsadowska.