Do wynajęcia nieruchomość przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach
Redaktor: Ewa Żarnowska    30.11.2017.
ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. BIECKIEJ 3 W GORLICACH.1. Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Nieruchomość lokalowa o pow. 220 m2  znajdująca się w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej 584 położonej w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach prowadzi księgę wieczystą Kw nr  NS1G/00043346/2.

2. Minimalna stawka czynszu - 14 zł za m2 netto miesięcznie płatne do 10 - go każdego miesiąca.
Kwota czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych od pierwszego stycznia każdego roku, obliczanych na podst. podanego przez Prezesa GUS tego wskaźnika za trzy kwartały roku poprzedniego – ogłaszanym w Monitorze Polskim.

3. Wynajem w/w nieruchomości nastąpi na okres 5 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji

4. Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wykonanie przez najemcę wentylacji w terminie i na warunkach uzgodnionych przez strony w odrębnej umowie, przy czym Powiat deklaruje pokrycie połowy kosztów jej wykonania.  

5. W planie zagospodarowania przestrzennego  Miasta Gorlice -  zatwierdzonym uchwałą Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2005r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach  o symbolu: – 2.UP - Tereny usług publicznych.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy wnieść w pieniądzu /na konto Starostwa Powiatowego w Gorlicach nr 03 1240 4748 1111 0000 4881 8500/ w terminie do dnia 29.12.2017r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego potwierdzona pieczęcią.

7. Pisemne oferty z podaniem: ceny, oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać
w zapieczętowanych kopertach z napisem „Przetarg dot. wynajmu nieruchomości lokalowej  w  budynku przy ul. Bieckiej 3” do dnia  29.12.2017r. w pok. Nr 1 Starostwa ul. Biecka 3 do godz. 1500 lub przesłać drogą pocztową w tym samym terminie. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego potwierdzona pieczęcią.
Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 03.01.2018 r.  o godz. 1000  w budynku Starostwa przy ulicy Bieckiej 3,  parter p.3.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

8. Starosta Gorlicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Przetarg może się odbyć, chociażby zgłosił się tylko jeden oferent spełniający warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Zespole ds. Gospodarowania Nieruchomościami pok. Nr 210 lub 208 lub telefonicznie ( 018-35-48-749 ) w godz. pracy Starostwa Powiatowego tj. od 730  do 15 30.

Gorlice, dn. 28.11.2017r.

Ogłoszenie dostępne w BIP