XXXII sesja Rady Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    24.11.2017.
Zapraszamy na XXXII sesję Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się 30 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.

 


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie z bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
4. Informacja z bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Gorlickiego na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2017 rok.
9. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Zarządu Powiatu Gorlickiego.
10. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych z XXXI sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
12. Interpelacje Radnych.
13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.