Oświatowa sesja Rady Powiatu
Redaktor: Ewa Żarnowska    30.10.2017.
Rada Powiatu Gorlickiego podczas XXXI sesji zajmowała się głównie sprawami edukacji i oświaty. Zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminu maturalnego oraz wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez Powiat, a także działalności szkół i placówek oświatowych, zrealizowanych projektów oraz oferty poradni psychologiczno – pedagogicznych.  

 

Powiat gorlicki, na 314 powiatów w Polsce, uplasował się na bardzo wysokim, bo szóstym miejscu w rankingu inwestycyjnego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota“ - mówił na początku sesji starosta Karol Górski prezentując z dumą cetryfikat. Ranking dotyczył samorządowych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną w latach 2013-2016.  Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów miało miejsce podczas uroczystej gali w trakcie Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Po raz pierwszy w historii powiat gorlicki został sklasyfikowany na tak miejscu. Zaczynaliśmy z 90 w pierwszym rankingu obejmującym lata 2001-2003, a rok temu bylismy na miejscu dziesiątym. Starosta dodał, że rankingi „Wspólnoty” to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów w Polsce analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątek kilku różnych aspektów.

1.
img_4213.jpg
2.
img_4214.jpg
3.
img_4215.jpg
4.
img_4222.jpg
5.
img_4224.jpg
6.
img_4225.jpg
7.
img_4226.jpg
8.
img_4227.jpg
9.
img_4266.jpg
10.
img_4268.jpg
11.
img_4270.jpg
12.
img_4275.jpg


Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 2009 roku Zarząd Powiatu ma obowiązek corocznego składania Radzie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Taką informację podczas XXXI sesji przedstawił naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach Tadeusz Mikrut. Dotyczyła ona realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 z uwzględnieniem: wyników egzaminu maturalnego oraz wyników egzaminu z przygotowania zawodowego i nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez Powiat.

W szkołach prowadzonych przez powiat gorlicki kształci się 3703 uczniów, w tym: 3563 w szkołach ponadgimnazjalnych, a 140 w szkołach specjalnych. Liczba etatów nauczycieli wynosi 404,37.

Oprócz szkół ponadgimnazjalnych powiat prowadził także: 2 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Kobylance i Szymbarku, 2 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Gorlicach i Bieczu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach i oddział w Bieczu, Powiatowe Centrum Edukacji w Gorlicach, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach oraz Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu obejmujący: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Bieczu, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieczu i Bursę Szkolną w Bieczu.  Powiat prowadzi również internaty przy ZS NR 1 w Gorlicach i ZSZ w Bobowej oraz 3 Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Gorlicach, Bieczu i Bobowej.

W powiecie gorlickim funkcjonuje ponadto 9 szkół niepublicznych dotowanych przez powiat, w których uczyło się 528 uczniów.
    
Wg danych OKE  obejmujących wszystkie szkoły na terenie powiatu gorlickiego wyniki egzaminu maturalnego 2016/2017 przedstawiają się następująco:
w liceach ogólnokształcących maturę zdawało 367 osób, a zdawalność wyniosła 94%.
w technikach do matury przystąpiło 376 osób, a zdawalność wyniosła 85%.

Uczniowie techników i szkół zawodowych zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w kilkunastu różnych specjalnościach w formie egzaminu pisemnego i praktycznego.
    
Naczelnik Tadeusz Mikrut udzielił informacji na temat realizacji zadań statutowych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

Podczas sesji głos zabrała m.in. przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego Zofia Kamińska. Podkreśliła, że licea w powiecie gorlickim znajdują się w czołówce szkół o najwyższym wskaźniku zdawalności matur. Jest on wyższy o 3 punkty procentowe w stosunku do województwa, a w stosunku do krajowego jest wyższy o 5 punktów procentowych. Wskaźnik zdawalności matur w technikach w powiecie gorlickim był także wysoki w porównaniu do tego typu szkół w województwie i kraju i był wyższy  o 4 punkty procentowe wyższy niż w Małopolsce, a w porównaniu z wynikiem krajowym był wyższy o 9 punktów procentowych.  W  świetle tych wyników wysoka ocena efektów pracy szkół ponadpodstawowych jest oczywista.
Kolejnym ważnym wyznacznikiem dobrej jakości kształcenia są liczne sukcesy uczniów w olimpiadach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych – mówiła radna Zofia Kamińska. Pamiętać należy o tym, że udział w olimpiadach przedmiotowych jest jednym z kryteriów ustalania rankingów liceów na poziomie krajowym i wojewódzkim. Oprócz olimpiad przedmiotowych liczna jest także grupa młodzieży aktywna  w różnych dziedzinach sportowych. W gali laureatów, która miała miejsce w czerwcu br uhonorowanych nagrodami, dyplomami zostało 16 olimpijczyków i 29 sportowców. Wzrost udziału młodzieży w olimpiadach jest bardzo ważny, niemniej jest zależny od środków finansowych. W opinii niektórych dyrektorów należy zwiększyć pulę pieniędzy na ten cel, bowiem zauważa się wzrost uczniów biorących udział w tych przedsięwzięciach. Mówiła także o projektach i programach edukacyjnych realizowanych w szkołach, o współparcy zagranicznej, z uczelniami wyższymi oraz propagowaniu szlachetnej idei wolontariatu wśród młodzieży.
Biorąc pod uwagę wyniki matur i egzaminów, a także realizację zadań statutowych komisja pozytywnie ocenia pracę państwa dyrektorów, nauczycieli i innych osób decydujących o codziennym funkcjonowaniu szkół i placówek edukacyjnych. Podtrzymać należy dotychczasowy trend wysokiego poziomu zdawalności matur, a w szkołach, w których wskaźnik ten odbiega od średniej statystycznej powiatu, dołożyć wszelkich starań na rzecz dobrego przygotowania młodzieży do matury.
Przewodnicząca Zofia Kamińska nawiązała ponadto do rozpoczętej w tym roku reformy systemu edukacji. W opinii państwa dyrektorów proponowane zmiany są postrzegane pozytywnie i na tym etapie szkoły nie odnotowały żądnych problemów z wdrażaniem nowych przepisów. Działania i nowe zadania określane reformą przebiegają terminowo i zgodnie z zapisami ustawy „Prawo oświatowe”.
Radna Zofia Kamińska poruszyła również temat inwestycji, zwracając uwagę, że projekty te miały różny charakter – dotyczyły zarówno modernizacji budynków, doposażenia szkół i placówek w urządzenia elektroniczne, a także wzbogacenie pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesne technologie. Finansowanie ich pochodziło w większości ze środków Unii Europejskiej, można powiedzieć, ze środki te znacznie przyczyniły się do poprawy warunków nauczania w szkołach i placówkach oświatowych. W minionym roku szkolnym wykonano remonty w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 989 585 zł. Wiele pilnych potrzeb w zakresie remontów i poprawy infrastruktury szkolnej pozostaje na następny rok kalendarzowy
Radna dziękowała dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracyjno – obsługowym za rzetelną pracę i zaangażowanie w wielu obszarach działalności szkół i placówek edukacyjnych, a także dokładanie wszelkich starań, aby efekty nauczania były jak najlepsze. Pzrekazała również podziękowania staroście Karolowi Górskiemu i Zarządowi Powiatu za starania sprzyjające rozwojowi infrastruktury szkolnej, za przywiązywanie dużej uwagi do spraw oświaty w powiecie gorlickim, za możliwość wspólnej dyskusji i konsultacji w sprawach bieżących oraz radnym – członkom komisji za merytoryczny wkład w analizy systemu edukacji w powiecie, konstruktywną dyskusję i formułowanie racjonalnych wniosków.
Z uznaniem odniosła się także do bardzo dobrej współpracy komisji z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu i naczelnikiem Tadeuszem Mikrutem.)Poniżej zdjecia z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w październiku br. z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu))

1.
img_3990.jpg
2.
img_3994.jpg
3.
img_3995.jpg
4.
img_3996.jpg
5.
img_3997.jpg
6.
img_3998.jpg
7.
img_3999.jpg
8.
img_4000.jpg
9.
img_4004.jpg
10.
img_4005.jpg

Rada Powiatu zapoznała się ponadto z informacją nt. funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w powiecie gorlickim.

W trakcie sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:
1. Dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2. Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szymbarku w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Szymbarku.    
3. Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bobowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Bobowej    .    
4. Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Bieczu w Branżową Szkołę I Stopnia w Bieczu.
5. Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Gorlicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Gorlicach.
6. Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Gorlicach  w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Gorlicach.
7. Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Gorlicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Gorlicach.
8. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Bobowej.   
9. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Bobowej.
10. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Bieczu.
11. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Gorlicach.
12. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Gorlicach.
13. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 3 w Gorlicach.
14. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kobylance.
15. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Szymbarku.
16. Stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Kobylance.
17. Stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Szymbarku.
18. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kobylance.
19. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szymbarku.  
20. Wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny. (Skarb Państwa)
21. Wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny. (Gmina Gorlice)

Radni zgłaszali także interpelacje i wnioski dostępne w BIP.

Informację opracowała Joanna Podsadowska