Wicedyrektor szpitala poszukiwany
Redaktor: Ewa Żarnowska    18.10.2017.
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych. Aplikacje należy składać w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, 38-300 Gorlice ul. Węgierska 21 lub przesłać pocztą do 30 października 2017 roku (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).

 


Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896), tj.:

I. Wymagania niezbędne:
1. posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
2.  posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności szpitala.
2. Komunikatywność oraz kreatywność.
3.  Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

III. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. (list motywacyjny).
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy.
5. Pisemna koncepcja zmian oraz rozwoju w zakresie lecznictwa w działalności Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
6. Oświadczenia:
a) o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
b) o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora
ds. Medycznych,
e)  o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu.
7. Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem, przez składającego ofertę kserokopie tych dokumentów. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów
Aplikacje  z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oraz adresu i numeru telefonu, z adnotacją ,,Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Szpitalu Specjalistycznym
 im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach” należy składać w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, 38-300 Gorlice ul. Węgierska 21 lub przesłać pocztą do dnia 30 października 2017 roku (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).

V. Informacja dot. udostępnienia materiałów
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym niezbędne do przygotowania koncepcji zmian oraz rozwoju w zakresie lecznictwa w działalności Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w godz. 7.00 – 13.00 w Dziale Organizacji i Nadzoru.
tel. kontaktowy – 18/35 53 502 (504) w dni robocze.

VI. Warunki pracy i warunki socjalne
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie wg Regulaminu Wynagradzania. Świadczenia socjalne i pozostałe uprawnienia wg Regulaminu Pracy i właściwych przepisów obowiązujących w Szpitalu.

VII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 10 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego
w Gorlicach oraz  stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.