Raport o środowisku
Redaktor: Ewa Żarnowska    03.10.2017.
Głównym tematem XXX sesji Rady Powiatu Gorlickiego były sprawy związane ze środowiskiem w powiecie gorlickim. Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Marek Bugno wraz z wiceprzewodniczącym Romanem Dziubiną. 
Sesja rozpoczęła się informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ewy Gondek o stanie środowiska na terenie powiatu gorlickiego w 2016 r.

Informacja dostępna jest tutaj

Następnie naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Maria Puścizna-Syc przedstawiła informację z realizacji zadań przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach za 2016 rok z zakresu: prawo wodne, ustawa o lasach, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o rybactwie śródlądowym, ustawa o planowaniu przestrzennym oraz ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Następnie Rada wysłuchała informacji starosty Karola Górskiego na temat przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r. , a skarbnik Krystyna Lewek o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
Informacje szczegółowe dostępne są w BIP w uchwałach nr Zarządu Powiatu tutaj

Rada zapoznała się również z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej i Muzeum za I półrocze 2016 r.
Następnie Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:
- oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
- oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej  Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach,
- uchwalenia Statutu Centrum Terapii Uzależnień,
- pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Miasta Gorlice,
- zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie Miasta Gorlice,
- zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2017 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu.

Informacja filmowa o przebiegu sesji dostępna jest tutajRadni zgłaszali także interpelacje i wnioski, które wraz z odpowiedziami dostępne będą w BIP. W BIP dostępny jest także protokół z każdej sesji Rady Powiatu Gorlickiego.