LOWE dla ZST w Gorlicach
Redaktor: Ewa Żarnowska    28.07.2017.
LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w powiecie gorlickim otrzyma 249 tys. zł dofinansowania w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przygotowany przez Zespół Szkół Technicznych im Wincentego Pola w Gorlicach okazał się jednym z najlepszych w ogólnopolskim konkursie i otrzymał finansowanie z MEN jako jeden z 15 pilotażowych  projektów w kraju. 26 lipca 2017 r. w Krakowie w auli Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się pierwsze spotkanie, zorganizowane przez lidera projektu - Fundację „Małopolska Izba Samorządowa”, dotyczące realizacji projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” oraz została podpisania umowa o powierzenie grantu. W spotkaniu uczestniczył Tadeusz Mikrut – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz Renata Stępień – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach. Ponadto przedstawiono harmonogram wdrażania modelu LOWE, przebieg poszczególnych zadań w ramach umów o powierzenie grantu oraz zasady rozliczania grantu i sprawozdawczości z wykonania poszczególnych etapów.

Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane min. na organizację szkoleń, kursów zawodowych i warsztatów adresowanych do osób dorosłych oraz adaptację i wyposażenie pomieszczeń ZST, w których będzie prowadzona działalność Ośrodka.
Celem projektu jest wykorzystanie naturalnego potencjału Szkoły w celu aktywizacji osób dorosłych związanych ze szkołą.

Grupę docelową odbiorców stanowić będą rodzice lub opiekunowie uczniów oraz osoby dorosłe z następujących grup:
a) z utrudnionym dostępem do różnych form edukacji osób dorosłych,
b) z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym zdobytym w poprzednim wieku).
c) związanych z rolnictwem,
d) nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych,
e) podlegających formom pomocy i wsparcia rodziny,
f) w wieku 45+

Projekt zakłada przeszkolenie minimum 130 osób dorosłych. Zakłada się, że każdy uczestnik weźmie udział w przynajmniej 2-3 aktywnościach edukacyjnych. Dla społeczności lokalnej LOWE ma stać się miejscem, gdzie m.in. poprzez doświadczenie, można nabyć i rozwinąć różne kompetencje, które następnie mogą być wykorzystane np. w poszukiwaniu ofert pracy lub zmiany pracy, przekonywaniu do siebie pracodawców i współpracowników, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, uczestniczeniu w grupach społecznych, poprawianiu relacji w rodzinie i w otwieraniu wielu innych ścieżek.

 

Projekt będzie realizowany od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018 roku. Szczegóły projektu oraz warunki udziału w nim znajdą Państwo na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej formy wsparcia w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych.

 Na stronie internetowej szkoły www.zst.gorlice.pl jest też ankieta do wypełnienia. Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie i wysłanie poczta elektroniczną na adres mailowy zstgorlice@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. Wincentego Pola, 38-300 GORLICE, ul. Michalusa 6.