Złóż wniosek i skorzystaj z dofinansowania z LGD
Redaktor: Ewa Żarnowska    17.07.2017.
Od dziś tj. 17.07.2017 do 07.08.2017r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” prowadzi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   


 

Nabory obejmują operacje w następujących zakresach:

1. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi;
Limit środków w ramach naboru wynosi 500 000,00 zł.

2. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siedzibą dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
Limit środków w ramach naboru wynosi 460 000,00 zł.

3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę siłowni, ścieżek/szlaków turystycznych, placów zabaw lub infrastruktury kulturalnej – w ramach przedsięwzięcia: Budowa nowej lub poprawa stanu istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
Limit środków w ramach naboru wynosi 340 000,00 zł.

4. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – w ramach przedsięwzięcia: Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji.
Limit środków w ramach naboru wynosi 200 000,00 zł.

Pomoc na operacje jest przyznawana w wysokości:
- do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
- 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udzielane są w  Biurze LGD oraz pod numerem tel.
18/352-65-77, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD  www.lgdbeskidgorlicki.pl

Zapraszamy do składania wniosków!