Studiujesz medycynę - złóż wniosek o stypendium
Redaktor: Ewa Żarnowska    21.06.2017.
Chcesz mieć stypendium i w przyszłości zagwarantowaną pracę w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach? Ta oferta jest dla Ciebie - studenta/studentki kierunku lekarskiego! Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Pomoc materialna będzie przyznana na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Wnioski należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 21 sierpnia 2017 roku.

 

Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące
warunki:

1)  jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i  przedostatniego roku,
2)  nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
3)  nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
4)  zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student.

Wniosek - na druku określonym w załączniku do Regulaminu określającego sposób i terminy
ubiegania się o pomoc materialną oraz sposób wyłaniania studentów, którym będzie
przyznawana pomoc materialna - należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 21 sierpnia 2017 roku.

Do wniosku należy dołączyć:
1)  zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
2)  zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed
     złożeniem wniosku,
3)  oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie
     powtarza roku.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu.

Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski:
1) studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,
2) o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem
wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen - brana będzie pod uwagę  średnia za rok go poprzedzający,
3) w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów - studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu gorlickiego.

O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się ze
stanowiskiem Komisji - w terminie nie dłuższym niż do 8 września 2017 roku
. Informacja
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w terminie 2 dni od
podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu oraz przekazana kandydatom w formie pisemnej.

Udzielenie pomocy materialnej poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, określającej
w szczególności warunki: przyznania pomocy materialnej, zasady jej wypłaty, okoliczności
powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie
umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy materialnej pobranej
przez  Studenta.

Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem osoby dającej gwarancję spłaty zobowiązania, z którą zostanie zawarta stosowna umowa poręczenia.

Druki do pobrania

Wniosek dla studentów - do pobrania plik doc

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gorlickiego o naborze wniosków - do pobrania plik pdf

Uchwała Rady Powiatu Gorlickiego o stypendiach - do pobrania plik pdf

Zmiana uchwały Rady Powiatu Gorlickiego z września 2016 r. - do pobrania plik pdf