XXVIII sesja Rady Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    19.05.2017.
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno zaprasza na XXVIII sesję Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 10.00 w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.
3. Informacja n/t realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków   krajowych i zewnętrznych.                
4. Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanej Strategii Powiatu Gorlickiego. Przyjęcie założeń do opracowania Planu Rozwoju Powiatu Gorlickiego.  
5. Informacja Audytora Wewnętrznego n/t przeprowadzonych kontroli.            
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieczu oraz utworzenia filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach z siedzibą w Bieczu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
8. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.  
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych z XXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
10. Interpelacje Radnych.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.