XXVII sesja Rady Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    20.04.2017.
Przewodniczacy Rady Powiatu Gorlickiego uprzejmie zaprasza na XXVII sesję Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach ul. Niepodległości 5.

 


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 r.  
4. Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy za 2016 r.    
5. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego.
6. Informacja na temat funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w 2016 r.
7. Informacja na temat zadań powiatu realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione.
8. Informacja nt. realizacji w roku 2016 zadań ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego na lata 2016-2020.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gorlickiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planów finansowych:
- zakładów opieki zdrowotnej,
- Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” za 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na  2017 r.
12. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w sprawie podjęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań mających na celu poprawę jakości powietrza na terenie kraju oraz zmniejszenia obciążeń podatkowych dla ekologicznych nośników energii.
13. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych z XXVI sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
15. Interpelacje Radnych.
16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.