Sobota 17 Listopada 2018, Imieniny: Dionizy, Floryn,
Grzegorz, Hugo,
Hugon, Salomea,
Salome, Sulibor,
Zbysław
Poniedziałek, 02 marca 2009. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice - rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu
Redaktor: Andrzej Wojciechowski    23.05.2013. Drukuj Powiadom Znajomego

Starostwo Powiatowe w Gorlicach jako jednostka organizacyjna Powiatu Gorlickiego realizuje projekt pn.: „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu” w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pn.: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Projekt jest współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


CEL OGÓLNY PROJEKTU

Zwiększenie dostępu mieszkańców powiatu gorlickiego do wysokiej jakości usług opieki społecznej nad osobami przewlekle somatycznie chorymi, poprzez poprawę bazy infrastrukturalnej oraz jakości działań opiekuńczo-terapeutycznych.

CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU

Cel bezpośredni 1: Pełne zabezpieczenie przeciwpożarowe DPS w Gorlicach przy ul. Michalusa jako warunek dalszej jego działalności.

Cel bezpośredni 2: Podniesienie infrastrukturalnej jakości świadczonych przez placówkę usług oraz obniżenie kosztów jej funkcjonowania poprzez poprawę standardów sanitarnych i realizację programu termomodernizacji.

Cel bezpośredni 3: Poprawa jakości życia i podniesienie zdrowotności mieszkańców placówki poprzez wprowadzenie programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych i realizacja zaplecza infrastrukturalnego dla ich prowadzenia.

Cel bezpośredni 4: Podniesienie poziomu merytorycznego personelu poprzez objęcie go cyklem szkoleń specjalistycznych.


PRZEDMIOT PROJEKTU - KOMPONENT I

Działania podejmowane w ramach komponentu I projektu obejmują realizację prac budowlanych i adaptacyjnych obiektu DPS oraz zakup wyposażenia, w celu poprawy warunków funkcjonowania całodobowego DPS w Gorlicach, ul. Michalusa 14 i poprawy jakości życia pensjonariuszy. Realizacja w latach 2013-2014.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zadanie 1 -Dostosowanie budynku DPS do wymagań ochrony p.-poż.
Zadanie 2 - Termomodernizacja ścian wraz z wymianą instalacji c.o. i wymiennika ciepła oraz budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku DPS
Zadanie 3 - Adaptacja pomieszczeń w DPS
Zadanie 4 - Utworzenie parku rekreacyjno-terapeutycznego.

WYDATKI NIEINWESTYCYJNE
Zadanie 3 – wydatki nieinwestycyjne - Adaptacja pomieszczeń w DPS
Zadanie 5 - Zakup wyposażenia

Uzasadnienie wyboru rozwiązań technicznych:

W ramach planowanych prac modernizacyjnych obiektu Domu Pomocy Społecznej skoncentrowano się na elementach, które poprawiają i usprawniają parametry techniczne substancji budowlanej wynikłe w wieloletniej eksploatacji budynku oraz poprawiają bieżącą obsługę pensjonariuszy DPS. Wybrano rozwiązania gwarantujące prawidłową, wieloletnią eksploatację i są  w optymalnej relacji jakości do ich ceny. Przy modernizacji pomieszczeń (z pozostawieniem dotychczasowej funkcji lub jej zmianą) wybrano optymalne rozwiązania dla problemu „ciasnych przestrzeni” bez znacznych nakładów inwestycyjnych na realizację nowych obiektów (łazienki). Przy projektowaniu pomieszczenia aktywizacji twórczej - osiągnięto założone wnioskami pracowników parametry (większa powierzchnia, możliwość nadzoru jednoosobowego większej grupy pensjonariuszy podczas zajęć). Park rekreacyjny - zielona przestrzeń- dla potrzeb pensjonariuszy realizowany jest w ramach własności działki. Przewidziane zagospodarowanie terenu jest optymalne pod względem potrzeb pensjonariuszy DPS, wyłożenie ścieżek spacerowych i placyków kostką brukową ułatwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym i podkreśla kameralny charakter parkowy terenu.

Produkty projektu
- powierzchnia zmodernizowanych/ utworzonych pomieszczeń do terapii zajęciowej w m2 w JOPS do zakończenia 
  projektu – 55,8 m2

- powierzchnia zmodernizowanych/ utworzonych innych pomieszczeń JOPS w m2 do zakończenia projektu- 44 m2

- powierzchnia zmodernizowanych/ utworzonych parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni przy JOPS w m2/ha do
  zakończenia projektu – 1740 m2

- liczba zakupionego wyposażenia i sprzętu na potrzeby tworzonych/ modernizowanych pomieszczeń JOPS w szt./
  zestawach do zakończenia projektu – 70 szt.

PRZEDMIOT PROJEKTU - KOMPONENT II - SZKOLENIA

Grupą docelową dla Komponentu II są: personel merytoryczny, kadra zarządzająca, personel administracyjny i pomocniczy DPS. Wybór działań szkoleniowych jest wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników DPS w trakcie spotkania z kierownictwem. Na podstawie zebranych danych określono luki kompetencyjne poszczególnych pracowników i opracowano zakres koniecznych dla pracowników szkoleń, które poprawić mają standardy pracy i opieki w tym wprowadzić nowe metody terapii zajęciowej z pensjonariuszami. Szkolenia te mają na celu pomóc pracownikom w pracy z osobami trudnymi, a jednocześnie dać narzędzia do prawidłowego funkcjonowania w obszarze niezwykle trudnym, rozumiejąc podopiecznych, ich ułomności i stany psychiczne.


Szkolenie: pierwsza pomoc przedmedyczna, geriatryczna
– szkoleniem zostaną objęci praktycznie wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska. Uznano, iż każdy pracownik DPS musi posiadać umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej pensjonariuszowi w każdym czasie i miejscu.

Szkolenie: komunikacja z osobą starszą, demencyjną – szkoleniem zostaną objęci praktycznie wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska, gdyż każdy pracownik DPS musi posiadać umiejętność nawiązania kontaktu
z mieszkańcem, służenia mu pomocą.
Szkolenia ukierunkowane będą na komunikację z osobami z chorobą demencyjną, co jest związane ze specyfiką placówki. 

Szkolenie: walka ze stresem – szkoleniem objęto praktycznie wszystkich pracowników DPS, uznając, iż bezstresowe kontakty interpersonalne są elementem zarówno kształtowania własnej osobowości, jak i praktyczną umiejętnością zawodową. Szkolenia mają również obniżyć poziom obustronnej agresji i poprawić standardy opieki.

Szkolenie: Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją – przeszkolonych zostanie
20 pracowników bezpośrednio pracujących z osobami starszymi z demencją, w tym: terapeuta zajęciowy,  pracownik ds. kulturalno-oświatowych, psycholog, opiekun, pielęgniarka.
W ramach szkoleń pracownicy nabiorą umiejętności
w zakresie nowoczesnych form terapeutycznych, co jest wypełnieniem zgłoszonych przez nich luk kompetencyjnych.
W ramach arteterapii prowadzone są zajęcia m.in.: biblioterapii, teatroterapii, choreoterapii, liczba pracowników jest więc optymalna i zapewni realizację zadań we wszystkich pracowniach. 

Szkolenie: Muzykoterapia – szkoleniem objęta zostanie 1 osoba - pracownik ds. kulturalno-oświatowych, będzie prowadzić zajęcia w ramach wszystkich pracowni. W ramach szkoleń nabędzie umiejętność gry na keyboardzie, który będzie zakupiony w ramach projektu. Osoba ta opanowała inne techniki w zakresie muzykoterapii. Stąd też uczestnictwo w szkoleniu będzie wypełnieniem jej luki kompetencyjnej i rozszerzeniem umiejętności zawodowych, wykorzystywanych w pracy z pensjonariuszami.

Wskaźniki produktu

1. Liczba pracowników JOPS, którzy podnieśli swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach/kursach
    /innych formach szkoleniowych do zakończenia projektu – 72 osoby – 2014 r.

2. Liczba szkoleń / kursów / studiów / innych form podnoszących kompetencje zawodowe otrzymanych przez
    pracowników JOPS do zakończenia projektu – 5 szt.- 2014 r.

PRZEDMIOT PROJEKTU – ZADANIE OGÓLNE: PROMOCJA

Wydatki związane z promocją obejmują wykonanie: tablicy informacyjnej i pamiątkowej, tabliczek informacyjnych do oznaczenia pomieszczeń, naklejek informacyjnych

 

DANE O PROJEKCIE

Wartość projektu: 1 872 330,71 zł,
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 872 330,71 zł,

Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy: 1 591 481,10
Wkład własny: 280 849,61 zł
Okres realizacji: kwiecień 2013 r. – wrzesień 2014 r.
Beneficjent: Powiat Gorlicki
Beneficjent końcowy: Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14
Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Instytucja Realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Więcej informacji o projekcie udzielają:

Marian Janusz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gorlicach,
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, tel. 018 35 48 790

Agnieszka Miarecka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach,
ul. Michalusa 14, 38-320 Gorlice, tel. 018 353 54 08

Więcej informacji o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy można uzyskać na:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.sppw.rops.krakow.pl

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Idź do góry