• 04 grudnia 2023
  • Imieniny:  Barbary, Krystiana, Jana

Osoba ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności podmiotu publicznego może poinformować o braku dostępności - taka forma zgłoszenia ma charakter wyłącznie informacyjny, złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów oraz ewentualnie złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

1)    Informacja o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej:
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej tego podmiotu.

Formularz wniosku – Informacja o braku dostępności – pobierz.

2)    Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
a)    dane kontaktowe wnioskodawcy;
b)    wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
c)    wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
d)    wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Formularz wniosku o zapewnienie dostępności – pobierz.

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
W uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami przypadkach, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.
W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewnił wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.
Nadmienia się, iż w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

3)    Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:
a)    dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
b)    wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
c)    wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
d)    wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji żądania - bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym w żądaniu o zapewnienie dostępności cyfrowej, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia jego złożenia,
to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowe, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Formularz wniosku z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej – pobierz.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Informacje o braku dostępności, wnioski o zapewnienie dostępności oraz wnioski z żądaniem zapewnienia dostępności można składać:

Informacja zawarta na BIP

 

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E