Facebook
24 kwietnia 2018 01:11
Imieniny: Aleksandra, Horacego, Grzegorza
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Zarządcy dróg powiatowych wnioskują o...
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.06.2011. Drukuj Powiadom Znajomego
Udział powiatów we wpływach z akcyzy od paliw i zwiększenie udziału w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych lub z innych źródeł,  kontynuacja i odczuwalne zwiększenie środków finansowych na tzw. Schetynówki, zwiększenie wysokości środków unijnych na drogi powiatowe w kolejnej edycji programowania, wprowadzenie  prawnego obowiązku odszkodowań za niszczenie dróg na skutek ruchu ciężkich pojazdów w związku z np. budową autostrad i dróg ekspresowych, obsługą żwirowni, wywozem drewna z kompleksów leśnych, itp. - to niektóre wnioski zarządców dróg powiatowych wypracowane podczas  XII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych w Wysowej.

A oto treść całej uchwały XII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych w Wysowej, podjęta dnia 3 czerwca 2011 r.

XII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych obradujący  w dniach 01 – 03 czerwca 2011 r. w  Wysowej stwierdza, że realizacja programów wspierających finansowanie dróg powiatowych w ostatnich 4-ch latach ze środków krajowych i Unii Europejskiej pozwoliła wykonać wiele istotnych zadań na sieci tych dróg, jednak w skali ogólnej nie pozwoliła zatrzymać tempa niszczenia i degradacji dróg powiatowych; realizacja inwestycji – także w ramach tych programów zasadniczo ograniczyła możliwości finansowania przez Powiaty remontów i zabiegów bieżących, od których zależy trwałość dróg i warunki przejezdności.
Kongres z niepokojem odbiera przewidywany  do 2013 r. brak znaczących źródeł finansowania dróg powiatowych lub dofinansowania określonych inwestycji, zwłaszcza w warunkach narzucenia Powiatom drastycznych ograniczeń wydatków budżetowych. Stwierdza się, że sytuacja ta doprowadzi zarówno do dalszego pogorszenia się stanu technicznego dróg, jak również do negatywnych reakcji mieszkańców powiatów i użytkowników dróg, oczekujących od władz samorządowych skutecznego rozwiązywania problemów związanych z dostarczaniem usług publicznych.
W związku z powyższym XII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych wnioskuje pod adresem władz państwowych  i instytucji rządowych:
1.Konieczne jest pilne poszukiwanie rozwiązań w zakresie trwałych, stabilnych  i przewidywalnych zasad finansowania dróg powiatowych, w tym zwiększających dochody budżetów Powiatów, np. udział we wpływach z akcyzy od paliw, zwiększenie udziału w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych lub z innych źródeł – jest to ponowienie wniosku formułowanego przez Kongresy także w poprzednich latach.
2.Uczestnicy Kongresu pozytywnie oceniają utworzenie i realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009 – 2011, dlatego wnioskuje się o jego kontynuację i odczuwalne zwiększenie środków finansowych na ten cel – zapowiadane jest zmniejszenie tych środków.
3.W ramach przygotowania do kolejnej edycji programów pomocowych z udziałem środków Unii Europejskiej, należy uwzględnić wnioski z realizacji programów obecnej edycji pod kątem uproszczenia procedur i ujednolicenia wymagań oraz warunków narzucanych przez krajowe instytucje zarządzające programami; uwzględnić zwiększenie środków na drogi powiatowe.
4.Złagodzenie trudności finansowych samorządów powiatowych wymaga zweryfikowania zasad tworzenia i realizacji ich budżetów, w tym możliwości zaciągania kredytów zarówno na inwestycje, jak też na remonty dróg.
5.Wprowadzenie czytelnych regulacji prawnych w zakresie przejazdu po drogach publicznych, na których organ zarządzający ruchem wprowadził ograniczenia, pojazdów przekraczających określone parametry, lecz nie będących pojazdami nienormatywnymi w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
6.Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia  prawnego obowiązku odszkodowań za niszczenie dróg na skutek ruchu ciężkich pojazdów w związku z inwestycjami  lub działalnością gospodarczą i przemysłową w sąsiedztwie dróg powiatowych jak np. budowa autostrad i dróg ekspresowych, obsługa żwirowni, wywóz drewna z kompleksów leśnych, itp.
7.Postuluje się objęcie ruchu na drogach powiatowych wzmożoną kontrolą przez Inspekcję Transportu Drogowego.
8.Kongres zwraca uwagę, że w warunkach ograniczonych możliwości finansowania dróg  szczególnego znaczenia nabierze dysponowanie przez zarządcę drogi sprawnymi i odpowiednio wykwalifikowanymi i wyposażonymi strukturami zarządzającymi drogami, zdolnymi do realizacji we własnym zakresie prac remontowych, interwencyjnych napraw oraz do szybkiego reagowania w sytuacjach wystąpienia na drogach nadzwyczajnych zdarzeń.
9.W związku z nowelizacją art. 138 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nadano  organom odwoławczym  - w tym Samorządowym Kolegiom Odwoławczym – nie tylko uprawnienia kasacyjne. Dlatego konieczna jest odpowiednia zmiana art. 28 ustawy nadająca organowi I instancji uprawnienia strony; w sytuacji, kiedy organy II instancji orzekając pod względem merytorycznym, bez udziału branżowych specjalistów mogą bez złej woli wydać błędne decyzje, bez możliwości odwoławczej.
10.Uczestnicy Kongresu ponownie sygnalizują, że spełnienie wymogów wprowadzonych przepisami z zakresu ochrony środowiska zasadniczo podnosi koszt inwestycji drogowych oraz wydłuża i komplikuje proces inwestycyjny; niezbędne jest poszukiwanie – przy udziale organów Państwa – rozwiązań zapewniających skrócenie procedur oraz dających zarządcom dróg możliwość finansowania dodatkowego zakresu prac, wynikających z tych żądań.
11.Zobowiązuje się Krajową Radę Zarządów Dróg Powiatowych do podjęcia działań na rzecz wprowadzenia na szerszą skalę ubezpieczenia OC dla kadry w zarządach dróg wydającej decyzje administracyjne, a także rozważenia utworzenia przy Krajowej Radzie  zespołu mediatorów zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów pojawiających się w związku z funkcjonowaniem zarządów dróg.
12.Kongres wyraża potrzebę uczestnictwa w pracach Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych – z głosem doradczym – przewodniczących Wojewódzkich Konwentów Dyrektorów ZDP.
13.Ochrona dróg i drogowych obiektów inżynierskich wymaga właściwego uregulowania stosunków wodnych na terenach przyległych do pasa drogowego, a także konsekwentnego egzekwowania ustawowych obowiązków w tym zakresie, w tym także zabezpieczenia linii brzegowych oraz utrzymania koryt cieków wodnych.
14.Nadal oczekuje się rozwiązań zapewniających uproszczenie procedur zapewniających rozgraniczenie pasów drogowych przejętych przez Powiaty z mocy art. 73 ustawy „przepisy wprowadzające …” (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
15.Oczekuje się jednoznacznych regulacji w zakresie nałożenia na właścicieli i zarządców nieruchomości  przy drogach publicznych obowiązku utrzymania chodników, jak również zweryfikowania obowiązków formalnych nałożonych na zarządy dróg w związku z usuwaniem odpadów i zanieczyszczeń pozostawionych przez nieznanych sprawców.
Uchwała podjęta dnia 03 czerwca 2011 r. z uwzględnieniem wniosków Komisji wnioskowej w składzie:Magdalena Dąbrówka, Bożena Zbieć, Anna Nizioł, Jerzy Wrona, Andrzej Kalinowski

Przewodniczący Krajowej Rady
Zarządów Dróg Powiatowych
Adam Czerwiński

 

1.
tn_img_1128.jpg
2.
tn_img_1130.jpg
3.
tn_img_1131.jpg
4.
tn_img_1133.jpg
5.
tn_img_1134.jpg
6.
tn_img_1135.jpg
7.
tn_img_1136.jpg
8.
tn_img_1137.jpg
9.
tn_img_1138.jpg
10.
tn_img_1139.jpg
11.
tn_img_1140.jpg
12.
tn_img_1141.jpg
13.
tn_img_1142.jpg
14.
tn_img_1143.jpg
15.
tn_img_1144.jpg
16.
tn_img_1145.jpg
17.
tn_img_1146.jpg
18.
tn_img_1148.jpg
19.
tn_img_1150.jpg
20.
tn_img_1151.jpg
21.
tn_img_1152.jpg
22.
tn_img_1154.jpg
23.
tn_img_1155.jpg
24.
tn_img_1156.jpg
25.
tn_img_1157.jpg
26.
tn_img_1158.jpg
27.
tn_img_1160.jpg
28.
tn_img_1161.jpg
29.
tn_img_1163.jpg
30.
tn_img_1164.jpg
31.
tn_img_1166.jpg
32.
tn_img_1167.jpg
33.
tn_img_1168.jpg
34.
tn_img_1169.jpg
35.
tn_img_1170.jpg
36.
tn_img_1171.jpg
37.
tn_img_1173.jpg
38.
tn_img_1174.jpg
39.
tn_img_1177.jpg
40.
tn_img_1178.jpg
41.
tn_img_1179.jpg
42.
tn_img_1180.jpg
43.
tn_img_1181.jpg
44.
tn_img_1182.jpg
45.
tn_img_1183.jpg
46.
tn_img_1184.jpg
47.
tn_img_1185.jpg
48.
tn_img_1186.jpg
49.
tn_img_1187.jpg
50.
tn_img_1188.jpg
51.
tn_img_1189.jpg
52.
tn_img_1190.jpg
53.
tn_img_1191.jpg
54.
tn_img_1192.jpg
55.
tn_img_1193.jpg
56.
tn_img_1194.jpg
57.
tn_img_1195.jpg
58.
tn_img_1196.jpg
59.
tn_img_1197.jpg

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl