Facebook
24 marca 2019 08:30
Imieniny: Gabriela, Marka, Gabora
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
Redaktor: Ewa Żarnowska    13.04.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Ponad 280 przedstawicieli powiatów i miast na prawach powiatu, w dniach 10-11 kwietnia br. obradowało podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Warszawie. Uchwalono m.in. priorytety działania na rok bieżący i przyjęto stanowiska w istotnych samorządowych zadaniach.

 
 
Tegoroczne XXIII Zgromadzenie Ogólnego Związku Powiatów Polskich zorganizowane zostało w Warszawie. Na corocznym posiedzeniu plenarnym starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu  spotkali się, by dyskutować o najważniejszych problemach dotyczących funkcjonowania powiatów, przyszłości samorządów i sprawach dotyczących polskich wspólnot.
Zgromadzenie rozpoczęto jubileuszową sesją oraz panelem dyskusyjnym z udziałem byłych premierów RP „Refleksje nad rolą ustrojową samorządu gminnego i powiatowego w II i III RP.”
Podczas zgromadzenia rozmawiano m.in. o tym co zmienić się powinno w zakresie prawa finansowego, które w dalszym ciągu jest niekorzystne dla powiatów i muszą one działać w trudnych realiach finansowych. Od lat Związek Powiatów Polskich walczy o zmianę ustawy o finansach publicznych, a przede wszystkim o zmianę w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która pozwoliłaby na zwiększenie dochodów powiatu. W podjętym podczas Zgromadzenia stanowisku, Związek Powiatów Polskich po raz kolejny wezwał do podjęcia prac nad nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
System ten winien w szczególności:
  • zwiększyć katalog źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym wprowadzić partycypację jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z podatku VAT i akcyzy
  • zwiększyć rolę dochodów własnych, w tym zamienić udział w poszczególnych podatkach dochodowych na lokalny podatek dochodowy (tzw. PIT komunalny);
  • przyznać powiatom realne władztwo podatkowe;
  • określić przejrzyste zasady wyliczania dotacji celowych na realizację zadań zleconych;
  • ujednolicić zasady starania się o środki z programów dedykowanych na wsparcie realizacji zadań własnych.
 
Podczas dyskusji na temat systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego poruszono problematykę indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Na wynik wyliczenia często mają wpływ okoliczności niezależne od jednostek samorządu terytorialnego. Zrozumiała jest potrzeba wprowadzania mechanizmów zabezpieczających przed nadmiernym zadłużaniem się sektora publicznego, jednakże muszą one być stosowane racjonalnie i nie mogą blokować działań prorozwojowych.
Podczas Zgromadzenia starostowie przyjęli również stanowisko w sprawie finansowania systemu oświaty. Rok bieżący jest dla samorządów powiatowych kolejnym etapem wdrażania reformy oświaty. To także rok, w którym już doszło lub planowane są gruntowne zmiany w zakresie finansowania systemu edukacji. Zadania oświatowe związane z prowadzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego szkół i placówek oświatowych finansowane są z dochodów jednostek samorządu terytorialnego,w szczególności z części oświatowej subwencji ogólnej. W ostatnim czasie w powiatach następuje systematyczne obniżenie wskaźnika pokrycia wydatków oświatowych przez część oświatową subwencji ogólnej. Choć 7,5% wydatków pokrywanych ze środków własnych może wydawać się na tyle różnych kategorii gmin odsetkiem niewielkim, to jednak wobec szczupłości dochodów własnych powiatów zaczyna być coraz istotniejszym problemem. Sytuacja prawdopodobnie ulegnie dalszemu pogorszeniu w roku bieżącym, co będzie wynikało ze spadku liczby uczniów w szkołach powiatowych o ok.5%. Jest to skala z jednej strony na tyle znacząca, że wpływa zauważalnie na wysokość otrzymywanej przez poszczególne powiaty subwencji, a jednocześnie na tyle mała, że uniemożliwia jakiekolwiek działania racjonalizujące koszty funkcjonowania poszczególnych szkół i placówek.
Nakłada się na to zwiększenie kosztów wynikające z wprowadzonych przez rząd z dniem 1 kwietnia 2018r. podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Tegoroczna podwyżka jest kolejną, przy której odpowiedzialność finansowa jest przerzucana na barki samorządów.
Związek Powiatów Polskich od lat apeluje o opracowanie standardów edukacyjnych, ich rzetelną wycenę, a następnie opracowanie na tej podstawie algorytmu naliczania środków transferowanych z budżetu państwa na cele oświatowe. W przyjętym stanowisku sprzeciwiono się zaproponowanemu wstępnie przez MEN sposobowi podziału środków części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o liczbę uczniów i liczbę oddziałów.
W swoim pierwotnym kształcie może on spowodować znaczny przepływ środków z poziomu powiatowego na gminny, na finansowanie istnienia małych szkół podstawowych.
Podjęto również stanowiska w sprawie problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, w sprawie nowoczesnej administracji czy dostępności komunikacyjnej Polski lokalnej
Związek Powiatów Polskich zaapelował do władz państwowych o podjęcie działań niecierpliwie wyczekiwanych przez Polskę lokalną, konsekwentnie podkreślając konieczność dokonania niezbędnych zmian prawnych w zakresie kategoryzacji dróg.

Podjęta została również uchwała o roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia.
Uczestnicy XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich wyrazili nadzieję, że wypracowane przez nich rozwiązania znajdą swój pozytywny finał w Sejmie.
 
Informację opracowała Yvetta Walecka
 
1.
zpp14.jpg
2.
zpp21.jpg
3.
zpp31.jpg
4.
zpp41.jpg
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl