Facebook
24 maja 2018 08:03
Imieniny: Joanny, Marii, Zuzanny
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Wicedyrektor szpitala poszukiwany
Redaktor: Ewa Żarnowska    18.10.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych. Aplikacje należy składać w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, 38-300 Gorlice ul. Węgierska 21 lub przesłać pocztą do 30 października 2017 roku (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).

 


Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896), tj.:

I. Wymagania niezbędne:
1. posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
2.  posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności szpitala.
2. Komunikatywność oraz kreatywność.
3.  Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

III. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. (list motywacyjny).
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy.
5. Pisemna koncepcja zmian oraz rozwoju w zakresie lecznictwa w działalności Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
6. Oświadczenia:
a) o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
b) o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora
ds. Medycznych,
e)  o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu.
7. Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem, przez składającego ofertę kserokopie tych dokumentów. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów
Aplikacje  z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oraz adresu i numeru telefonu, z adnotacją ,,Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Szpitalu Specjalistycznym
 im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach” należy składać w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, 38-300 Gorlice ul. Węgierska 21 lub przesłać pocztą do dnia 30 października 2017 roku (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).

V. Informacja dot. udostępnienia materiałów
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym niezbędne do przygotowania koncepcji zmian oraz rozwoju w zakresie lecznictwa w działalności Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w godz. 7.00 – 13.00 w Dziale Organizacji i Nadzoru.
tel. kontaktowy – 18/35 53 502 (504) w dni robocze.

VI. Warunki pracy i warunki socjalne
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie wg Regulaminu Wynagradzania. Świadczenia socjalne i pozostałe uprawnienia wg Regulaminu Pracy i właściwych przepisów obowiązujących w Szpitalu.

VII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 10 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego
w Gorlicach oraz  stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl