Facebook
19 lipca 2019 08:13
Imieniny: Alfreda, Wincentego, Wodzisława
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
V sesja Rady Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Yvetta Walecka    28.02.2019. Drukuj Powiadom Znajomego
V sesja Rady Powiatu Gorlickiego dotyczyła przede wszystkim spraw związanych z opieką zdrowotną na terenie powiatu gorlickiego. Radni zapoznali się z informacjami na temat: funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zabezpieczenia świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej i stomatologii na terenie powiatu oraz funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach i Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach.
Informację n/t funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w 2018 roku na terenie powiatu gorlickiego przekazała lek. med. Anna Tenerowicz. Jak wynika z przedstawionego sprawozdania za 2018 rok w powiecie gorlickim działają 24 zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, wszystkie w formie niepublicznej. Jedynym publicznym zakładem jest SPZOZ Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie, którego podmiotem tworzącym jest Gmina Lipinki.  Opieka po godzinach pracy zakładów POZ, czyli od godz. 18 do 8 rano zabezpieczona jest przez Ambulatorium Opieki Całodobowej w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach.
W ubiegłym roku w ramach Ambulatoryjnej Opieki Całodobowej POZ udzielono:
 • 16 783 porad lekarskich ambulatoryjnych,
 • 7 866 porad lekarskich wyjazdowych, 
 • 742 transporty sanitarne POZ.
Oprócz opieki medycznej POZ-ty realizują także szereg programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotyczyły one m.in. wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, fluoryzacji zębów, szczepień ochronnych, profilaktyki gruźlicy, profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, badań: cytologicznych, wzroku, słuchu, testów alergicznych. Anna Tenerowicz poruszyła również tematykę reformy systemu opieki zdrowotnej, a  co za tym idzie elektronicznych zwolnień i recept. E-recepta będąca uwieńczeniem procesu elektronizacji polskiej służby zdrowia, to informacje dotyczące leku przepisanego pacjentowi, które są zapisane na elektronicznej karcie pacjenta. Elektroniczny zapis przekazywany jest za pomocą systemu od lekarza do farmaceuty, a stamtąd do instytucji, która refunduje dany lek, czyli do NFZ-tu. Doktor Tenerowicz poruszyła również temat braków kadrowych w POZ-tach.
Następnie Rada Powiatu zapoznała się z informacją dotyczącą funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, którą przedstawił dyrektor placówki Marian Świerz.
W 2018 roku ze świadczeń medycznych w zakresie leczenia szpitalnego w oddziałach skorzystało: 19 593 osób (w 2017 r. - 20 323 osoby), a ze świadczeń udzielonych wyłącznie w SOR 24 391 osób (w 2017 r. - 24 806 osób).Najwięcej pacjentów miały oddziały:
 • okulistyczny – 2 671
 • ginekologiczno-położniczy z pododdz. Ginekologii onkologicznej – 2 466
 • chirurgii ogólnej i onkologicznej spod. Urologicznym oraz pod. Chirurgii dziecięcej – 1 983
 • onkologiczny – 1 732 
 • dziecięcy – 1 617
 • internistyczno-kardiologiczny – 1 354
 • internistyczno-endokrynologiczny – 1 343
 • geriatryczny – 1 246
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu – 1 143
W ubiegłym roku ze świadczeń medycznych w poszczególnych poradniach specjalistycznych skorzystało 131 760 osób. Najwięcej pacjentów przyjęły poradnie:
 • urazowo-ortopedyczna – 17 662
 • okulistyczna – 14 589
 • chirurgii ogólnej – 13 083
Szpital posiada również umowę z NFZ na świadczenia w zakresie tomografii komputerowej, gastroskopii i kolonoskopii przewodu pokarmowego.
Od 1 października 2017 r. Szpital zabezpiecza świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Grybów oraz Gminy Korzenna. Na terenie obu gmin w 2018 roku w ramach Ambulatoryjnej Opieki Całodobowej POZ udzielono:
 • porad lekarskich ambulatoryjnych – 10 150
 • porad lekarskich wyjazdowych – 1 868

W 2018 r. Szpital zabezpieczał świadczenia w ramach ratownictwa medycznego na obszarze Powiatu Gorlickiego, w ramach umowy podwykonawstwa z Nowym Targiem. W ramach Szpitala funkcjonują całodobowo 4 zespoły podstawowe (2 w Gorlicach, po 1 w Uściu Gorlickim i Łużnej) oraz podstawowy Zespół w Bieczu funkcjonujący od 7 do 23. Od marca 2017 roku do końca lutego br. w Szpitalu realizowany był program przesiewowy raka jelita grubego finansowany z RPOWM 2014-2020. Program realizowany był przez 2 lata i skierowany był do osób w wieku 50-56 i osób w wieku 40-49, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osób w wieku 25 do 49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością. W listopadzie 2018 r. złożono wniosek na realizację ww. programu przez kolejne dwa lat, począwszy od maja br. Wniosek jest w trakcie procedury oceniania.
Od 1 października ub.r. realizowany jest program pilotażowy Centrum Zdrowia Psychicznego, którego ideą jest leczenia pacjentów w warunkach ambulatoryjnych i domowych, aby odchodzić od leczenia w oddziałach całodobowych. Centra Zdrowia Psychicznego mają na celu poprawę dostępności i leczenia pacjentów z problemami zdrowia psychicznego zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Program pilotażowy obejmuje działalność: Oddziału Psychiatrii, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu Leczenia Środowiskowego. Ponadto Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach w roku 2018 realizował programy: wczesnego wykrywania raka szyjki macicy dla kobiet z przedziału wiekowego 25-59 lat finansowany ze środków NFZ, Program Zdrowotny Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego w Małopolsce, oraz programy lekowe: Leczenia Neowaskularnej (wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z wiekiem (AMD) (realizowany w o. Okulistyki i Poradni Okulistycznej), Leczenia Stwardnienia Rozsianego oraz Leczenia Raka Piersi. Za 2018 rok szpital uzyskał dodatni wynik finansowy i nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Dyrektor szpitala Marian Świerz mówił także inwestycjach, które już zostały wykonane w szpitalu, głównie z udziałem środków unijnych oraz przy zaangażowaniu szpitala i wsparciu finansowym Powiatu. W ramach RPOWM na lata 2014-2020 realizowany jest pod nazwą „Podniesienie funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach w celu dostosowania do aktualnych trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Prace modernizacyjne w powiatowym Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach, których koszt oszacowano na 12,6 mln zł, realizowane będą w ciągu najbliższych dwóch lat.  Docelowo powstaną tu: Centrum Opieki nad Osobami Starszymi, Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Centrum Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej i Ambulatoryjnych Świadczeń Zabiegowych. Cała inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Prace mają zakończyć się na początku 2020 roku.
Radni wysłuchali informacji dyrektor Centrum Terapii Uzależnień Grażyny Rychlickiej-Schirmer dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej CTU.
Centrum udziela świadczeń terapeutycznych i leczniczych dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez: Poradnię Leczenia Uzależnień, Poradnię Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
W 2018 roku w Centrum zarejestrowano łącznie 565 osób (w 2015 r. - 573 osób, w 2016 r. - 702 osoby, w 2017 r. - 602 osoby). Osobom uzależnionym i współuzależnionym udzielono łącznie 11 268 porad indywidualnych i grupowych (w 2016r. - 12 214 porad, w 2017 r. - 12 305 porad). Ponadto w Punkcie Pomocy Rodzinie przyjęto 23 osoby (2016 r. - 13 osób, w 2017r. - 20 osób), a w Poradni dla Dzieci i Młodzieży 32 osoby (w 2016 r. - 28 osób, w 2017 r. - 36 osób ). CTU w 2018 roku realizowało programy: terapeutyczne dla osób uzależnionych (zarejestrowano 397 pacjentów), terapeutyczne dla osób współuzależnionych (zarejestrowano 168 osób), psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików (zarejestrowano 18 osób). Centrum prowadziło również: poradnictwo i psychoterapię dla ofiar przemocy w rodzinie w Punkcie Pomocy Rodzinie do którego zgłosiły się 23 osoby i udzielono im 82 porad. W Punkcie 2 razy w miesiącu prowadzone są porady prawnika i udzielono ich 65.
Poradnia dla Dzieci i Młodzieży – świadczy porady i konsultacje dla osób używających i uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi (komputer, internet). Zgłosiło się 13 osób w wieku 15-19 lat oraz 19 rodziców , którym udzielono 164 porady. Były to sesje indywidualne, rodzinne oraz w miarę potrzeby, konsultacje psychiatryczne.
Telefoniczną informację, poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej – Telefon Zaufania – udzielono 185 porad. Dyżury pełnione są przez pracowników Centrum w godzinach od 8.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku. Rozmowy dotyczyły m.in.: nadużywania alkoholu przez bliskich oraz stosowania przemocy, możliwości leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego, o warunki przyjęcia, adresy placówek leczenia uzależnień w woj. małopolskim i podkarpackim. W Centrum pracuje 11 pracowników etatowych, w tym: 5 certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień i 1 w trakcie certyfikacji, 2 certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień, 2 referentów, księgowa oraz 14 pracowników w ramach umów cywilno-prawnych min. 4 lekarzy psychiatrów, 2 psychologów, 1 certyfikowany instruktor terapii uzależnień, prawnik oraz pracownicy obsługi: kadrowa i informatyk.
Głównym źródłem finansowania Centrum jest kontrakt z NFZ na kwotę 830 tys. zł. Wsparcia w różnej wysokości, na łączną kwotę 55,4  tys. zł udzieliły także: miasto Gorlice, gminy powiatu gorlickiego: Uście Gorlickie, Biecz, Ropa, Łużna, Bobowa, Sękowa, Gorlice, miasto i gmina Grybów oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie.
W 2018 roku na cele inwestycyjne CTU przeznaczyło ok. 129 tys. - było wsparcie ze strony Zarządu Powiatu. Dzięki temu wykonano termomodernizację budynku CTU.
Wszystkie sprawozdania pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pod przewodnictwem Krzysztofa Zagórskiego.

Rada zapoznała się także z informacją Joanny Tenerowicz-Napora n/t realizacji zadań statutowych przez głównego specjalistę ds. zdrowia z zakresu nadzoru i polityki zdrowotnej oraz zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Rada podjęła także uchwały:
w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
określenia zadań, na które przeznacza się przypadające Powiatowi Gorlickiemu wg algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.

Radni Rady Powiatu Gorlickiego zgłaszali interpelacje i wnioski, które wraz z odpowiedziami dostępne będą w BIP.

 

1.
1.jpg
2.
img_8812.jpg
3.
img_8814.jpg
4.
img_8815.jpg
5.
img_8817.jpg
6.
img_8819.jpg
7.
img_8820.jpg
8.
img_8824.jpg
9.
img_8825.jpg
10.
img_8826.jpg
11.
img_8828.jpg
12.
img_8829.jpg
13.
img_8830.jpg
14.
img_8832.jpg
15.
img_8833.jpg
16.
img_8834.jpg
17.
img_8837.jpg
18.
img_8840.jpg
19.
img_8841.jpg
20.
img_8842.jpg
21.
img_8843.jpg
22.
img_8845.jpg
23.
img_8846.jpg
24.
img_8848.jpg
25.
img_8849.jpg
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl