Facebook
22 września 2019 08:23
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Studiujesz medycynę - złóż wniosek o stypendium
Redaktor: Ewa Żarnowska    21.06.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Chcesz mieć stypendium i w przyszłości zagwarantowaną pracę w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach? Ta oferta jest dla Ciebie - studenta/studentki kierunku lekarskiego! Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Pomoc materialna będzie przyznana na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Wnioski należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 21 sierpnia 2017 roku.

 

Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące
warunki:

1)  jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i  przedostatniego roku,
2)  nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
3)  nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
4)  zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student.

Wniosek - na druku określonym w załączniku do Regulaminu określającego sposób i terminy
ubiegania się o pomoc materialną oraz sposób wyłaniania studentów, którym będzie
przyznawana pomoc materialna - należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 21 sierpnia 2017 roku.

Do wniosku należy dołączyć:
1)  zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
2)  zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed
     złożeniem wniosku,
3)  oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie
     powtarza roku.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu.

Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski:
1) studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,
2) o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem
wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen - brana będzie pod uwagę  średnia za rok go poprzedzający,
3) w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów - studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu gorlickiego.

O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się ze
stanowiskiem Komisji - w terminie nie dłuższym niż do 8 września 2017 roku
. Informacja
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w terminie 2 dni od
podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu oraz przekazana kandydatom w formie pisemnej.

Udzielenie pomocy materialnej poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, określającej
w szczególności warunki: przyznania pomocy materialnej, zasady jej wypłaty, okoliczności
powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie
umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy materialnej pobranej
przez  Studenta.

Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem osoby dającej gwarancję spłaty zobowiązania, z którą zostanie zawarta stosowna umowa poręczenia.

Druki do pobrania

Wniosek dla studentów - do pobrania plik doc

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gorlickiego o naborze wniosków - do pobrania plik pdf

Uchwała Rady Powiatu Gorlickiego o stypendiach - do pobrania plik pdf

Zmiana uchwały Rady Powiatu Gorlickiego z września 2016 r. - do pobrania plik pdf

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl