Facebook
19 sierpnia 2019 21:09
Imieniny: Bolesława, Juliana, Jana
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Studiujesz medycynę - złóż wniosek o stypendium
Redaktor: Yvetta Walecka    17.06.2019. Drukuj Powiadom Znajomego

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wnioski  należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 6 września 2019 roku.

Pomoc materialna będzie przyznana na okres 9 miesięcy tj. od października do czerwca każdego roku studiów w wysokości 1.500 zł lub 2.000 zł, w zależności od okresu związania się ze Szpitalem po ukończeniu studiów.
Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące
warunki:
 1. jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku,
 2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
 3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
 4. zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
Minimalny okres związania się ze Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w zamian za pobieraną pomoc materialną będzie wynosił:
 1. w przypadku pobierania pomocy materialnej w wysokości 1.500 zł - co najmniej na czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej od Powiatu Gorlickiego, liczonemu pełnymi latami,
 2. w przypadku pobierania pomocy materialnej w wysokości 2.000 zł – co najmniej na okres 6 lat ( tj.  odbywania specjalizacji w trybie rezydentury lub w innej uzgodnionej z Dyrektorem Szpitala formie zatrudnienia.
Staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu odpracowania pobieranej pomocy materialnej. Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student, określając w nim także wysokość wnioskowanej pomocy materialnej. Wniosek - na druku określonym w załączniku do Regulaminu określającego sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną oraz sposób wyłaniania studentów, którym będzie
przyznawana pomoc materialna ( załącznik nr 1 do ogłoszenia) - należy złożyć osobiście  w Starostwie Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 6 WRZEŚNIA 2019 roku.
Do wniosku należy dołączyć  podpisaną Informację  Administratorów o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia  i realizacji umowy w sprawie pomocy materialnej dla studentów kierunków lekarskich oraz  o przysługujących w związku z tym prawach, stanowiącą załącznik Nr 2 do ogłoszenia, a także:
 1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 2. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
 3. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski:
 1. studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,
 2. o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen - brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający,
 3. w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów - studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu gorlickiego.
O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji - w terminie nie dłuższym niż do 18 września 2019 roku. Informacja przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej. Udzielenie pomocy materialnej poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, określającej w szczególności warunki: przyznania pomocy materialnej, zasady jej wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy materialnej pobranej przez  Studenta. Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem osoby dającej gwarancję spłaty zobowiązania, z którą zostanie zawarta stosowna umowa poręczenia.

Druki do pobrania:
Wniosek dla studentów ( word)
Informacja Administratorów o zasadach przetwarzania danych osobowych
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gorlickiego  o naborze wniosków
Uchwała Rady Powiatu Gorlickiego o stypendiach ( oraz zmiany uchwały )

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl