Facebook
23 października 2018 20:56
Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Sesja o bezrobociu i orzekaniu o niepełnosprawności
Redaktor: Ewa Żarnowska    30.11.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Rada Powiatu Gorlickiego podczas XXXII sesji analizowała m.in. informację z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za trzy kwartały 2017 roku. Rada uchwaliła również Roczny Plan Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.Na początku sesji głos zabrał senator Stanisław Kogut, który mówił m.in. o bieżącej pracy senatu i sejmu oraz dobrej współpracy ze starostą, Radą i Zarządem Powiatu Gorlickiego oraz wsparciu dla samorządu powiatowego w kontaktach np. z wicepremierem i ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim. Starosta Karol Górski dziękował senatorowi za pomoc w Ministerstwie Rolnictwa  w pozyskaniu dodatkowych środków finansowych dla Małopolski na scalanie gruntów, z czego skorzysta także powiat gorlicki.

1.
img_5520.jpg
2.
img_5520a.jpg
3.
img_5521.jpg
4.
img_5522.jpg
5.
img_5522a.jpg
6.
img_5524.jpg
7.
img_5526.jpg
8.
img_5527.jpg
9.
img_5528.jpg
10.
img_5530bis.jpg
11.
img_5531.jpg
12.
img_5533.jpg
13.
img_5535.jpg
14.
img_5536.jpg
15.
img_5537.jpg
16.
img_5537a.jpg
17.
img_5545.jpg
18.
img_5546.jpg
19.
img_5547.jpg
20.
img_5548.jpg
21.
img_5549.jpg
22.
img_5550.jpg
23.
img_5553.jpg
24.
img_5554.jpg
25.
img_5557.jpg


Realizując porządek obrad Rada Powiatu Gorlickiego wysłuchała sprawozdanie dyrektor Barbary Baczyńskiej z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach za trzy kwartały 2017 roku.
Na koniec września 2017 roku liczba bezrobotnych w powiecie gorlickim wynosiła 2926 osób (mniej o 1215 niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), w tym 65% ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Dwie najliczniejsze grupy bezrobotnych to osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (33,1% ogółu bezrobotnych) oraz zasadniczym zawodowym (30,6%). Ponadto wśród bezrobotnych największą grupę stanowiły osoby w wieku do 30 roku życia (28,5%), a także osoby powyżej 50 roku życia (24,6%). Uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 409 osób tj. 14%. Do 30 wrześnie br. zarejestrowano 4449 osób bezrobotnych, a wyrejestrowano 5341 osób.

Aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto 1014 osób w tym:

staże - 403 osoby, refundacja części kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia - 132 osoby, zatrudnienie w ramach kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy - 81 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 80 osób, prace interwencyjne - 78 osób, bon zatrudnieniowy - 77 osób, bon stażowy - 53 osoby, bon na zasiedlenie - 46 osób, roboty publiczne -  34 osoby, dofinansowanie wynagrodzeń dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 26 osób, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 - 4 osoby.

Na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Urząd wg stanu na 30.09.2017 roku dysponował środkami w wysokości 14 369 256 zł.
W strukturze wydatków dominowały 4 formy aktywizacji zawodowej:
- refundacja kosztów części zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia – 27,3%,
- staże – 25,8%,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 14%
- refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy – 9,5%. 

Inne formy aktywacji to m.in.: bon stażowy – 5,3%, prace interwencyjne – 4,4%, bon zatrudnieniowy – 4,2%, szkolenia – 2,7% i pozostałe – 6,8%.

W rankingu zestawienia wskaźników efektywności zatrudnieniowej w województwie małopolskim powiat gorlicki plasuje się na 1 miejsce (85,68% przy średniej krajowej 78,74%) wśród 22 powiatów, natomiast w zestawieniu efektywności kosztowej zajmuje 2 miejsce (8 857,17 zł przy średniej krajowej 11 291,09 zł).

W 2017 roku PUP w Gorlicach rozpoczął realizację dwóch nowych projektów pozakonkursowych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020:
1. „Aktywizacja osób młodych pozostających  bez pracy w powiecie gorlickim (III)” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
- cel – zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
- grupa docelowa – młodzież NEET
- okres realizacji 01.01.2017 – 31.12.2018
- przewidywane wsparcie dla 611 osób
- budżet projektu – 2017 rok – 3 285 844, 86  zł; 2018 rok – 2 506 051, 31 zł.
2. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)” - projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
- cel – zwiększanie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim tj. m.in. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.
- okres realizacji 01.01.2017 – 30.06.2018
- przewidywane wsparcie dla 137 osób
- budżet projektu – 2017 rok – 1 458 718, 40 zł; 2018 rok – 48 256, 76 zł

Wykorzystywano również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Z programu w trzech kwartałach 2017 roku skorzystało 6 pracodawców i 432 pracowników.

 W trakcie sesji radni zapoznali się także z informacją dotyczącą działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w Gorlicach, opracowaną przez przewodniczącego PZON Macieja Forysia.
Za trzy kwartały 2017 roku do Zespołu wpłynęło 1894 wnioski o przebadanie i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Do tego należy doliczyć 151 wniosków z roku 2016. Suma wniosków do rozpatrzenia wyniosła łącznie 2045.  Zadania realizowało 3 pracowników kadry administracyjnej (3 etaty) oraz 22 orzeczników w tym 10 lekarzy, 5 pracowników socjalnych, 2 psychologów, 3 doradców zawodowych i 2 pedagogów. W okresie do 30.09.2017 roku wydano 1934 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym 253 orzeczenia o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia i 1681 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 16 roku życia. Czas oczekiwania na badanie i  wydanie orzeczenia wynosił średnio miesiąc od daty złożenia wniosku w Zespole. Na koniec września br. pozostało 111 nierozpatrzonych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:
1. Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok.
2. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Gorlickiego na 2018 rok.
3. zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki.         
4. zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2017 rok.     
                
Radni zgłaszali także interpelacje i wnioski dostępne w BIP.

Informację opracowała Joanna Podsadowska.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl