Facebook
16 czerwca 2019 01:05
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Program wyrównywania różnic między regionami III
Redaktor: Yvetta Walecka    28.12.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2019 w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów w obszarach B, C i D programu, których realizatorem jest samorząd powiatowy. Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów w w/w obszarach  składać należy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, w terminie do dnia 1 lutego 2019r.

Założenia programu wraz z procedurami i kryteriami, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o przyznanie dofinansowania oraz obowiązujące druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach: www.pcpr.gorlice.pl w zakładce Aktualności oraz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy  realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.
Zgodnie z założeniami programu:
I. Obszar B – obejmuje likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w:
1) urzędach (obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego),
2) placówkach edukacyjnych - należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty:
a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,
b) szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi
i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
c) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
d) szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne,
z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
e) szkoły artystyczne,
f) poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
g) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
h) bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,
i) placówki oświatowo-wychowawcze,
j) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich;
3) środowiskowych domach samopomocy (placówkach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy).

Beneficjentami pomocy są powiaty, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 30 % kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 150.000,00 zł na każdy projekt.

II. Obszar C – obejmuje tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych z innym powiatem lub gminą, inną organizacją pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych).

Dofinansowaniem może zostać objęta  część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
Beneficjentami pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, nie więcej jednak niż 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
III. Obszar D – obejmuje likwidację barier transportowych – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami pomocy są:
1) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
2) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych (placówki działające co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w których udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku), prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 60% kosztów realizacji projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70 % kosztów realizacji dotyczących warsztatów terapii zajęciowej, nie więcej jednak niż:
1) 80.000 zł - dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
2) 70 000 zł - dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
3) do 250 000 zł  - dla autobusów.


Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość wnioskowania w ramach obszaru E programu (realizatorem są Oddziały PFRON) o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe bezpośrednio w Małopolskim Oddziale PFRON w terminie do dnia 31 października 2019r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl