Facebook
18 lutego 2019 13:39
Imieniny: Konstancji, Maksyma, Wiaczesława
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Pracowniku i pracodawco skorzystaj z KFS
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.08.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
20 sierpnia 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach rusza nabór wniosków o przyznanie środków  na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w ramach priorytetów rezerwy KFS ustalonych na 2018 r. Nabór potrwa do do 24.08.2018r. Nabór powtarzany będzie do wyczerpania limitu środków rezerwy KFS. W przypadku wykorzystania środków rezerwy KFS nabór zostanie zakończony.UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach rozpatruje wnioski  złożone wyłącznie w ogłoszonym terminie naboru wniosków.

Wnioski pracodawców złożone poza ogłoszonym terminem – nie będą podlegały rozpatrywaniu.
Wniosek powinien być złożony w terminie co najmniej 60 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego.


W 2018r. środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przyznawane Pracodawcom, których wnioski będą spełniać wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów (1 lub 2 lub 3) oraz jednocześnie przynajmniej w jednym z przyjętych przez Radę Rynku Pracy priorytetów (A lub B)

Priorytety MRPiPS:

1.
kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub w województwie zwodach deficytowych

UWAGA!
Przy ocenie  wniosków złożonych w ramach w/w priorytetu, urząd będzie opierał się na wynikach  barometru zawodów 2018 dla powiatu gorlickiego i województwa małopolskiego

      Barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gorlickim w 2018 roku

      Barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim w 2018 roku.
 
 2. kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi  pracy
 
UWAGA!
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu 2 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/ zostaną zakupione nowe maszyny, narzędzia bądź będą wdrożone nowe technologie, systemy a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane  z wprowadzonymi / planowanymi do wprowadzenia zmianami.  

3. kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy:
- Wsparcie  zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub w województwie zwodach deficytowych.
- Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

W związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach dysponuje ograniczoną ilością środków rezerwy KFS, w wysokości:
- 31,1 tys. zł - wysokość wsparcia, o którą może ubiegać się  jeden pracodawca składając Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wynosi:
- w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 4 tys. zł na jednego uczestnika i 40 tys. zł na firmę w bieżącym roku (uwzględniając otrzymane dotychczas środki w ramach limitu KFS);
- w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 4 tys. zł na jednego uczestnika i 40 tys. zł na firmę w bieżącym roku (uwzględniając otrzymane dotychczas środki w ramach limitu KFS).

Ze środków KFS wyklucza się finansowanie kształcenia obejmującego:

- szkolenia bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy,
- kursy w formie sympozjum, kongresów, seminariów i konferencji,
- szkolenia z ochrony danych osobowych,
- szkolenia językowe,
- szeroko rozumiany coaching,
- szkolenia psychospołeczne i interpersonalne, chyba że pracodawca wykaże, że szkolenia te są powiązane
- wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym,
- szkolenia realizowane za granicą,
- finansowanie badań wstępnych i okresowych, o których mowa w Kodeksie Pracy,
- szkoleń i studiów podyplomowych, na finansowanie których przewidziane są środki z innych źródeł publicznych.

Ze środków KFS nie podlegają finansowaniu również: koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w związku z realizowanym kształceniem.

O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.  
Środki można przeznaczyć m.in. na kursy, szkolenia, studia podyplomowe i egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu.

Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd uwzględnia następujące kryteria oceny :

- zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
- zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
- koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
- w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
- plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
- możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów określonych na dany roku.

Druk wniosku oraz niezbędne załączniki zamieszczone są na stronie internetowej https://gorlice.praca.gov.pl w części dotyczącej Pracodawców i Przedsiębiorców - dokumenty do pobrania – zakładka Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Wnioski o przyznanie środków z KFS można składać: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, ul. Michalusa 18 (Parter – pok. nr 4) lub przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (wymagany podpis elektroniczny) na adres: krgo@praca.gov.pl Wniosek złożony w postaci elektronicznej musi posiadać: bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, w przeciwnym razie – wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Informacje dotyczące omówienia zasad przyznawania środków rezerwy KFS w 2018 roku na kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawcy można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (18) 353 63 07 wew. 268  lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu, pok. 20 (III piętro).


Źródło informacji: http://gorlice.praca.gov.pl/

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl