Facebook
22 maja 2018 10:07
Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Oświatowa sesja Rady Powiatu
Redaktor: Ewa Żarnowska    30.10.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Rada Powiatu Gorlickiego podczas XXXI sesji zajmowała się głównie sprawami edukacji i oświaty. Zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminu maturalnego oraz wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez Powiat, a także działalności szkół i placówek oświatowych, zrealizowanych projektów oraz oferty poradni psychologiczno – pedagogicznych.  

 

Powiat gorlicki, na 314 powiatów w Polsce, uplasował się na bardzo wysokim, bo szóstym miejscu w rankingu inwestycyjnego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota“ - mówił na początku sesji starosta Karol Górski prezentując z dumą cetryfikat. Ranking dotyczył samorządowych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną w latach 2013-2016.  Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów miało miejsce podczas uroczystej gali w trakcie Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Po raz pierwszy w historii powiat gorlicki został sklasyfikowany na tak miejscu. Zaczynaliśmy z 90 w pierwszym rankingu obejmującym lata 2001-2003, a rok temu bylismy na miejscu dziesiątym. Starosta dodał, że rankingi „Wspólnoty” to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów w Polsce analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątek kilku różnych aspektów.

1.
img_4213.jpg
2.
img_4214.jpg
3.
img_4215.jpg
4.
img_4222.jpg
5.
img_4224.jpg
6.
img_4225.jpg
7.
img_4226.jpg
8.
img_4227.jpg
9.
img_4266.jpg
10.
img_4268.jpg
11.
img_4270.jpg
12.
img_4275.jpg


Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 2009 roku Zarząd Powiatu ma obowiązek corocznego składania Radzie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Taką informację podczas XXXI sesji przedstawił naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach Tadeusz Mikrut. Dotyczyła ona realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 z uwzględnieniem: wyników egzaminu maturalnego oraz wyników egzaminu z przygotowania zawodowego i nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez Powiat.

W szkołach prowadzonych przez powiat gorlicki kształci się 3703 uczniów, w tym: 3563 w szkołach ponadgimnazjalnych, a 140 w szkołach specjalnych. Liczba etatów nauczycieli wynosi 404,37.

Oprócz szkół ponadgimnazjalnych powiat prowadził także: 2 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Kobylance i Szymbarku, 2 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Gorlicach i Bieczu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach i oddział w Bieczu, Powiatowe Centrum Edukacji w Gorlicach, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach oraz Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu obejmujący: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Bieczu, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieczu i Bursę Szkolną w Bieczu.  Powiat prowadzi również internaty przy ZS NR 1 w Gorlicach i ZSZ w Bobowej oraz 3 Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Gorlicach, Bieczu i Bobowej.

W powiecie gorlickim funkcjonuje ponadto 9 szkół niepublicznych dotowanych przez powiat, w których uczyło się 528 uczniów.
    
Wg danych OKE  obejmujących wszystkie szkoły na terenie powiatu gorlickiego wyniki egzaminu maturalnego 2016/2017 przedstawiają się następująco:
w liceach ogólnokształcących maturę zdawało 367 osób, a zdawalność wyniosła 94%.
w technikach do matury przystąpiło 376 osób, a zdawalność wyniosła 85%.

Uczniowie techników i szkół zawodowych zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w kilkunastu różnych specjalnościach w formie egzaminu pisemnego i praktycznego.
    
Naczelnik Tadeusz Mikrut udzielił informacji na temat realizacji zadań statutowych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

Podczas sesji głos zabrała m.in. przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego Zofia Kamińska. Podkreśliła, że licea w powiecie gorlickim znajdują się w czołówce szkół o najwyższym wskaźniku zdawalności matur. Jest on wyższy o 3 punkty procentowe w stosunku do województwa, a w stosunku do krajowego jest wyższy o 5 punktów procentowych. Wskaźnik zdawalności matur w technikach w powiecie gorlickim był także wysoki w porównaniu do tego typu szkół w województwie i kraju i był wyższy  o 4 punkty procentowe wyższy niż w Małopolsce, a w porównaniu z wynikiem krajowym był wyższy o 9 punktów procentowych.  W  świetle tych wyników wysoka ocena efektów pracy szkół ponadpodstawowych jest oczywista.
Kolejnym ważnym wyznacznikiem dobrej jakości kształcenia są liczne sukcesy uczniów w olimpiadach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych – mówiła radna Zofia Kamińska. Pamiętać należy o tym, że udział w olimpiadach przedmiotowych jest jednym z kryteriów ustalania rankingów liceów na poziomie krajowym i wojewódzkim. Oprócz olimpiad przedmiotowych liczna jest także grupa młodzieży aktywna  w różnych dziedzinach sportowych. W gali laureatów, która miała miejsce w czerwcu br uhonorowanych nagrodami, dyplomami zostało 16 olimpijczyków i 29 sportowców. Wzrost udziału młodzieży w olimpiadach jest bardzo ważny, niemniej jest zależny od środków finansowych. W opinii niektórych dyrektorów należy zwiększyć pulę pieniędzy na ten cel, bowiem zauważa się wzrost uczniów biorących udział w tych przedsięwzięciach. Mówiła także o projektach i programach edukacyjnych realizowanych w szkołach, o współparcy zagranicznej, z uczelniami wyższymi oraz propagowaniu szlachetnej idei wolontariatu wśród młodzieży.
Biorąc pod uwagę wyniki matur i egzaminów, a także realizację zadań statutowych komisja pozytywnie ocenia pracę państwa dyrektorów, nauczycieli i innych osób decydujących o codziennym funkcjonowaniu szkół i placówek edukacyjnych. Podtrzymać należy dotychczasowy trend wysokiego poziomu zdawalności matur, a w szkołach, w których wskaźnik ten odbiega od średniej statystycznej powiatu, dołożyć wszelkich starań na rzecz dobrego przygotowania młodzieży do matury.
Przewodnicząca Zofia Kamińska nawiązała ponadto do rozpoczętej w tym roku reformy systemu edukacji. W opinii państwa dyrektorów proponowane zmiany są postrzegane pozytywnie i na tym etapie szkoły nie odnotowały żądnych problemów z wdrażaniem nowych przepisów. Działania i nowe zadania określane reformą przebiegają terminowo i zgodnie z zapisami ustawy „Prawo oświatowe”.
Radna Zofia Kamińska poruszyła również temat inwestycji, zwracając uwagę, że projekty te miały różny charakter – dotyczyły zarówno modernizacji budynków, doposażenia szkół i placówek w urządzenia elektroniczne, a także wzbogacenie pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesne technologie. Finansowanie ich pochodziło w większości ze środków Unii Europejskiej, można powiedzieć, ze środki te znacznie przyczyniły się do poprawy warunków nauczania w szkołach i placówkach oświatowych. W minionym roku szkolnym wykonano remonty w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 989 585 zł. Wiele pilnych potrzeb w zakresie remontów i poprawy infrastruktury szkolnej pozostaje na następny rok kalendarzowy
Radna dziękowała dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracyjno – obsługowym za rzetelną pracę i zaangażowanie w wielu obszarach działalności szkół i placówek edukacyjnych, a także dokładanie wszelkich starań, aby efekty nauczania były jak najlepsze. Pzrekazała również podziękowania staroście Karolowi Górskiemu i Zarządowi Powiatu za starania sprzyjające rozwojowi infrastruktury szkolnej, za przywiązywanie dużej uwagi do spraw oświaty w powiecie gorlickim, za możliwość wspólnej dyskusji i konsultacji w sprawach bieżących oraz radnym – członkom komisji za merytoryczny wkład w analizy systemu edukacji w powiecie, konstruktywną dyskusję i formułowanie racjonalnych wniosków.
Z uznaniem odniosła się także do bardzo dobrej współpracy komisji z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu i naczelnikiem Tadeuszem Mikrutem.)Poniżej zdjecia z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w październiku br. z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu))

1.
img_3990.jpg
2.
img_3994.jpg
3.
img_3995.jpg
4.
img_3996.jpg
5.
img_3997.jpg
6.
img_3998.jpg
7.
img_3999.jpg
8.
img_4000.jpg
9.
img_4004.jpg
10.
img_4005.jpg

Rada Powiatu zapoznała się ponadto z informacją nt. funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w powiecie gorlickim.

W trakcie sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:
1. Dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2. Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szymbarku w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Szymbarku.    
3. Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bobowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Bobowej    .    
4. Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Bieczu w Branżową Szkołę I Stopnia w Bieczu.
5. Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Gorlicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Gorlicach.
6. Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Gorlicach  w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Gorlicach.
7. Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Gorlicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Gorlicach.
8. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Bobowej.   
9. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Bobowej.
10. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Bieczu.
11. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Gorlicach.
12. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Gorlicach.
13. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 3 w Gorlicach.
14. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kobylance.
15. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Szymbarku.
16. Stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Kobylance.
17. Stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Szymbarku.
18. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kobylance.
19. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szymbarku.  
20. Wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny. (Skarb Państwa)
21. Wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny. (Gmina Gorlice)

Radni zgłaszali także interpelacje i wnioski dostępne w BIP.

Informację opracowała Joanna Podsadowska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl