Facebook
22 września 2019 08:28
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Opieka zdrowotna na sesji
Redaktor: Ewa Żarnowska    01.03.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
XXV sesja Rady Powiatu Gorlickiego dotyczyła przede wszystkim spraw związanych z opieką zdrowotną na terenie powiatu gorlickiego. Radni zapoznali się z informacjami na temat: funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej,  zabezpieczenia świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej i stomatologii na terenie powiatu oraz  funkcjonowania Szpitala  Specjalistycznego  im. H. Klimontowicza w Gorlicach i Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach. 

             

    Informację n/t funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w 2016 roku na terenie powiatu gorlickiego przedstawiła lek. med. Anna Tenerowicz.
Jak wynika ze sprawozdania za 2016 rok w powiecie gorlickim podstawowa opieka zdrowotna (POZ) zabezpieczana jest przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które posiadają kontrakty z NFZ,  a więc pacjenci ubezpieczeni korzystają z darmowej opieki medycznej. Było ich 25, ale w tym roku jest już o 2 mniej.

Opieka po godzinach pracy zakładów POZ, czyli od godz. 18 do 8 rano zabezpieczona jest przez Ambulatorium Opieki Całodobowej w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach.
W 2016 roku w ramach Ambulatoryjnej Opieki Całodobowej POZ udzielono:
- 14671 porad lekarskich ambulatoryjnych
- 747 porad lekarskich wyjazdowych
- 799 transportów sanitarnych POZ
- 5386 iniekcji

Oprócz opieki medycznej POZ-y realizują także szereg programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotyczyły one m.in.: wykrywania chorób układu krążenia, wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, fluoryzacji zębów, szczepień ochronnych, profilaktyki gruźlicy, badań: cytologicznych, wzroku, słuch, testów alergicznych.
Podstawowym problemem  dla zakładów POZ stają się coraz częściej braki kadrowe. Średnia wieku lekarzy rodzinnych wynosi 56 lat – mówiła Anna Tenerowicz. Zwracała także uwagę na długie kolejki do poradni specjalistycznych w ramach NFZ, co zmusza pacjentów do korzystania z usług komercyjnych lub zaniechanie badań. Dodatkowym utrudnieniem jest brak możliwości przekazu wyników badań drogą elektroniczną. W dalszym ciągu występują także przypadki wykazywania przez system EWUŚ osób ubezpieczonych jako nieubezpieczonych, co wymaga pobierania od pacjentów dodatkowych oświadczeń.
Anna Tenerowicz poruszyła także temat reformy systemu opieki zdrowotnej wyrażając nadzieję, że przywróci ona znaczenie i rolę lekarza rodzinnego, który ma być koordynatorem leczenia, a nie „maszynką do wypisywania skierowań i recept.

    Rada zapoznała się z informacją dotyczącą zabezpieczenia świadczeń zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz stomatologii na terenie powiatu gorlickiego.

W powiecie gorlickim funkcjonują  83  poradnie specjalistyczne (łącznie z rehabilitacyjnymi i stomatologicznymi ), które posiadają kontrakt z NFZ.  Rocznie udzielają tysiące porad.
Najwięcej poradni, bo aż 29, znajduje się w Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej w Gorlicach, gdzie w 2016 roku udzielono 133979 porad specjalistycznych.
Najwięcej porad zostało udzielonych w poradniach:
- Urazowo-ortopedycznej – 17205
- Okulistycznej – 14424
- Chirurgii ogólnej – 13790
- Ginekologiczno-położniczej – 9734

    Radni wysłuchali informacji dyrektor Centrum Terapii Uzależnień Grażyny Rychlickiej-Schirmer dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej CTU. Centrum udziela świadczeń terapeutycznych i leczniczych dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez: Poradnię Leczenia Uzależnień, Poradnię Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
W 2016 roku w Centrum zarejestrowano łącznie 702 osoby (w 2014 r. - 560 osób, a w 2015 r. - 573 osób). Osobom uzależnionym i współuzależnionym udzielono łącznie 12214 porad indywidualnych i grupowych (w 2015 r. - 11650 porad). Ponadto w Punkcie Pomocy Rodzinie przyjęto 13 osób (2015 r. - 27 osób), a w Poradni dla Dzieci i Młodzieży 28 osób (w 2015 r. - 31 osób).
CTU w 2016 roku realizowało programy: terapeutyczne dla osób uzależnionych (zarejestrowanych 515 pacjentów) terapeutyczne dla osób współuzależnionych (zarejestrowano 187 osób), psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików (zarejestrowano 17 osób). Centrum prowadziło również:
- Poradnictwo i psychoterapię dla ofiar przemocy w rodzinie w Punkcie Pomocy Rodzinie do którego zgłosiło się 13 osób i udzielono im 114 porad. W Punkcie 2 razy w miesiącu prowadzone są porady prawnika i udzielono 70 porad.
- Poradnię dla Dzieci i Młodzieży –  świadczy porady i konsultacje dla osób używających i uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Zgłosiło się 13 osób w wieku 13-19 lat, którym udzielono 78 porad oraz 15 rodziców, którym udzielono 41 świadczeń terapeutycznych.
- Telefoniczną informację, poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar pomocy domowej – Telefon Zaufania – udzielono 182 porady. Dyżury pełnione są przez pracowników Centrum w godzinach od 8.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku. Rozmowy dotyczyły m.in.: nadużywania alkoholu przez bliskich oraz możliwości leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego, a także aspektów prawnych z tym związanych. Poruszano także sprawy uzależnień behawioralnych tj. hazard, seks, zakupy, czy jedzenie.

W Centrum pracuje 11 pracowników etatowych, w tym: 5 certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień i 1 w trakcie certyfikacji, 2 certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień oraz 13 pracowników w ramach umów cywilno-prawnych min. 4 lekarzy psychiatrów, 2 psychologów, prawnik.

Głównym źródłem finansowania Centrum jest kontrakt z NFZ. Wsparcia w różnej wysokości udzielają także: miasto Gorlice, gminy powiatu gorlickiego: Uście Gorlickie, Biecz, Ropa, Łużna, Bobowa, Gorlice, Sękowa, miasto i gmina Grybów oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie.
                                 
    Następnie Rada Powiatu zapoznała się z informacją dotyczącą funkcjonowania Szpitala  Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, którą przedstawił dyrektor Marian Świerz. W 2016 roku ze świadczeń medycznych w zakresie leczenia szpitalnego w oddziałach skorzystało 20160 osób (w 2015 r. - 19371 osób), a ze świadczeń udzielonych wyłącznie w SOR 25155 osób (w 2015 r. 24144 osoby).
Najwięcej pacjentów miały oddziały:
- okulistyczny – 2847
- ginekologiczno-połozniczy z pododdz. Ginekologii onkologicznej – 2367
- chirurgii ogólnej i onkologicznej spod. Urologicznym oraz pod. Chirurgii dziecięcej – 2174
- dziecięcy – 1711
- onkologiczny – 1638
- internistyczno-kardiologiczny – 1562
- geriatryczny – 1368
- internistyczno-endokrynologiczny – 1336
- ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 1154

Szpital posiada również umowę z NFZ na świadczenia w zakresie tomografii komputerowej, gastroskopii i kolonoskopii przewodu pokarmowego.
Od marca 2017 roku w Szpitalu będzie realizowany program przesiewowy raka jelita grubego finansowany z RPOWM 2014-2020. Będzie trwał 2 lata i będzie skierowany do osób w wieku 50-56 i osób w wieku 40-49, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osób w wieku 25 do 49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością.

W ramach szpitala funkcjonują Zespoły Ratownictwa Medycznego, które w 2016 roku wykonały 2537 wyjazdów na terenie Gorlic i 4790 poza miasto, na teren powiatu gorlickiego.

Za 2016 rok szpital uzyskał dodatni wynik finansowy i nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor szpitala Marian Świerz mówił także inwestycjach, które już zostały wykonane w szpitalu, głównie z udziałem środków unijnych oraz przy zaangażowaniu szpitala na poziomie 2-3 mln zł rocznie i wsparciu finansowym przez Powiat. Dzięki temu szpital ma nowe oblicze, ale prace modernizacyjne są nadal konieczne. Właśnie rozpoczyna się przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Roboty budowlane kosztować będą 2 mln zł, a drugie tyle zostanie przeznaczone na zakup sprzętu i aparatury medycznej. W planach jest m.in.: dokończenie modernizacji ZOL, remont oddziału paliatywnego, dokończenie remontu na psychiatrii, zagospodarowanie pomieszczen pod dachem mansardowym na Starym Szpitalu, utworzenie Centrum Szybkiej Diagnostyki Onkologicznej.

Wszystkie sprawozdania pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pod przewodnictwem Jana Kosińskiego.

Rada zapoznała się także z informacją Joanny Tenerowicz-Napora n/t realizacji zadań statutowych przez głównego specjalistę ds. ochrony i promocji zdrowia z zakresu nadzoru i polityki zdrowotnej oraz zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Rada Powiatu Gorlickiego podjęła ponadto dwa stanowisko wspierające starania o rewitalizację linii kolejowej nr 108 Stróże -  Krościenko (pow. bieszczadzki) i przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy Województwami Małopolskim i Podkarpackim oraz wyrażające wątpliwości co do projektu budowy łącznicy kolejowej pomiędzy linią nr 106 a linią 108 na trasie Rzeszów – Krosno. Szczegóły tutaj

Rada podjęła także uchwały m.in. w sprawach:
- określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od - ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- określenia zadań, na które przeznacza się przypadające Powiatowi Gorlickiemu wg algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Radni Rady Powiatu Gorlickiego zgłaszali interpelacje i wnioski, które wraz z odpowiedziami dostępne będą w BIP

W trakcie sesji przeprowadzono ponadto zbiórkę pieniężną na wsparcie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach.

1.
tn_img_6874.jpg
2.
tn_img_6875.jpg
3.
tn_img_6878.jpg
4.
tn_img_6880.jpg
5.
tn_img_6881.jpg
6.
tn_img_6883.jpg
7.
tn_img_6885.jpg
8.
tn_img_6887.jpg
9.
tn_img_6889.jpg
10.
tn_img_6890.jpg
11.
tn_img_6893.jpg
12.
tn_img_6894.jpg
13.
tn_img_6896.jpg
14.
tn_img_6901.jpg
15.
tn_img_6903.jpg
16.
tn_img_6906.jpg
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl