Facebook
21 marca 2018 21:27
Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Mikołaja
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Ogłoszenie o konkursie
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.03.2017. Drukuj Powiadom Znajomego

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza konkursy na dyrektorów 4 szkół ponadgimnazjalnych i 4 placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki. Oferty należy składać  w Starostwie Powiatowym w Gorlicach w  terminie  do 27 marca 2017 r. w   godzinach pracy  urzędu na adres: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach, 38-300  Gorlice, ul. Biecka 3

 

 

ZARZĄD  POWIATU  GORLICKIEGO OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW:

       1. Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach,  ul. Wyszyńskiego  18,  38-300 Gorlice,
       2. Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach,  ul. Michalusa 6, 38 – 300 Gorlice,
       3. Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu., ul. Tysiąclecia 2, 38 – 340 Biecz,
       4.  Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Jadwigi  Królowej w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38 – 340 Biecz,
       5. Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu, ul. Parkowa 1, 38 – 340 Biecz,
       6. Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach, ul. Cicha 4, 38 – 300 Gorlice,
       7. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorlicach, ul. Hallera 22, 38 – 300 Gorlice
       8. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku, 38 – 311 Szymbark 250

 I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w   Rozporządzeniu   Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań,  jakim powinna  odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne   stanowisko   kierownicze w poszczególnych  typach  publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z  późn.  zm.).

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki,
Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację, oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie.
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo  świadectwa  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067),

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z  2013 r., poz. 168),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U z 2016 r., poz.1721) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.)) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III.  Oferty   należy   składać  w zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym (w tym adresem poczty  e -mail i numerem telefonu) oraz informacją czy koncepcja została sporządzona również w formie multimedialnej oraz dopiskiem:

 „Konkurs  Zespół Szkół  Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach”
 „Konkurs Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach”
 „Konkurs Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu'  
 „Konkurs Zespół  Szkół Zawodowych im. Św. Jadwigi  Królowej  w Bieczu”
„Konkurs Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu”
 „Konkurs Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach”
 „Konkurs Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorlicach”
 „Konkurs Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szymbarku”
        
 w  terminie  do 27 marca 2017 r. w   godzinach pracy  urzędu   na  adres :
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego  w Gorlicach, 38-300  Gorlice,  ul. Biecka 3


IV.   Konkursy  przeprowadzi  komisja  konkursowa  powołana  przez  Zarząd   Powiatu  Gorlickiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą pisemną.

Gorlice, dnia 08.03.2017 r.

Do pobrania plik pdf tutaj

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl