Facebook
16 czerwca 2019 16:57
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Nieodpłatna pomoc prawna
Redaktor: Yvetta Walecka    04.01.2019. Drukuj Powiadom Znajomego
Od 3 stycznia 2019 roku, w powiecie gorlickim funkcjonują cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Znajdują się one w Gorlicach, Bieczu, Bobowej i Łosiu. Cała „operacja” organizacji punktów porad prawnych odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2017 tj. z dnia 2017.11.02 ). Ustawa ściśle określa osoby mogące korzystać z tej pomocy oraz jej zakres.

I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gorlickiego znajdować się będą w następujących miejscach:

1. Gorlice, Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach , Rynek 1, (wejście obok Ratusza)

   Godziny otwarcia: Poniedziałek - piątek: od godz. 16.00 do godz. 20.00

2. Bobowa, Urząd Miasta w Bobowej , Rynek 21, pok. nr 1

   Godziny otwarcia: Poniedziałek - piątek: od godz. 16.00 do godz. 20.00

3. Biecz, w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Tysiąclecia 3

   Godziny otwarcia: Poniedziałek – piątek: od godz. 14.00 do godz. 18.00

4. Łosie, budynek remizy OSP – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

   Godziny otwarcia: Poniedziałek – piątek: od godz. 15.00 do godz. 19.00

II. Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.2, określa załącznik nr 1 do ustawy.

III. Zasady zgłaszania się do punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 2. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (18) 35-48-784.

IV. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach.

 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

 3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

V. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 2. Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

 3. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

VI. Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

VII. Zakres nieodpłatnej mediacji.

 1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

          1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach korzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz 

              korzyściach z tego wynikających;

          2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

          3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

          4) przeprowadzenie mediacji;

          5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

    2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

          1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

          2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

    3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.       Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1360) o mediacji.

    4. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.

  
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl