Facebook
16 czerwca 2019 17:28
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Kwalifikacje wojskowe rozpoczęte
Redaktor: Ewa Żarnowska    02.02.2015. Drukuj Powiadom Znajomego
Major Henryk Kiełbasa, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Sączu, mjr Krzysztof Cabała, szef Wydziału Rekrutacji WKU w Nowym Sączu, sekretarz powiatu Krzysztof Augustyn oraz lek. med. Tomasz Płatek, przewodniczący Komisji Lekarskiej dla Powiatu Gorlickiego rozpoczęli kwalifikacje wojskowe na terenie powiatu gorlickiego. „Przegląd” kandydatów do służby wojskowej trwał będzie do 16 marca.  Kwalifikacjom podlegać będzie około 800 mieszkańców naszego powiatu, w tym około 20 kobiet.


Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego powołana została  Komisja Lekarska dla Powiatu Gorlickiego w składzie: lek. med. Tomasz Płatek – przewodniczący, Barbara Malarczyk-Zacher – pełni zastępczo funkcję przewodniczącego, Maria Gubała – sekretarz i zastępczo Anna Lesiak oraz Aleksandra Chrząścik – średni personel medyczny i zastępczo Barbara Karp.  Komisja pracuje w lokalu udostępnionym przez Szpital Specjalistyczny w Gorlicach, w budynku geriatrii (dawny szpital zakaźny), przy ul. Węgierskiej 38 (wejście z prawej strony budynku z tyłu).

1.
atn_img_9099.jpg
2.
tn_img_9087.jpg
3.
tn_img_9090.jpg
4.
tn_img_9092.jpg
5.
tn_img_9093.jpg
6.
tn_img_9095.jpg
7.
tn_img_9101.jpg
8.
tn_img_9105.jpg
9.
tn_img_9107.jpg
10.
tn_img_9109.jpg
11.
tn_img_9110.jpg

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie. W każdym powiecie i gminie znajdują się również obwieszczenia o obowiązku poddania się kwalifikacji. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Osoby, które tego nie zrobią bez uzasadnienia przyczyny, mogą zostać przymusowo doprowadzone przez policję, grozi im za to również kara grzywny lub ograniczenia wolności.Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w art. 32-37 powołanej ustawy i w 2015 roku dotyczy:
mężczyzn urodzonych w 1996 roku,
mężczyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

- osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1994 i 1995, które w latach poprzednich zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B). Dotyczy to osób, w stosunku do których termin orzeczonej kategorii czasowej niezdolności do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1994 i 1995, które w latach poprzednich zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), a termin na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby upływa po 30 kwietnia br., czyli po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te, jeszcze przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji złożyły lub złożą wnioski o zmianę tej kategorii zdolności,

- kobiet urodzonych w latach 1991-1996, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn (np. egzamin maturalny) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli były do tego zobowiązane), a najpóźniej w dniu 31 grudnia 2014 r. ukończyły 24 lata życia, mają obowiązek zgłoszenia się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

- kategoria zdolności A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej - oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie). Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A”, jeżeli nie zgłaszają się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy,
- kategoria zdolności B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy - oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,
- kategoria zdolności D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju – oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy,
- kategoria zdolności E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej określają powiatowe komisje lekarskie, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań lekarskich oraz dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddaną takim badaniom. Dlatego bardzo ważnym jest, ażeby pamiętać o zabraniu ze sobą i przedstawieniu komisji wszelkiej dokumentacji medycznej którą dysponujemy.

W sytuacjach, gdy komisja lekarska nie jest w stanie określić stopnia zdolności do służby wojskowej, może skierować daną osobę na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lekarskim, w tym także specjalistycznym oraz obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkiem określonym w art. 26 powołanej ustawy.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej w formie decyzji administracyjnych. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia takiego orzeczenia każdy, niezależnie od kategorii zdolności, jaką wobec niego orzeczono, ma prawo wnieść pisemne odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej, jeżeli nie jest zadowolony z wydanego orzeczenia.

Po tym okresie orzeczenie staje się prawomocne. Wojewódzka komisja lekarska, rozpatrując odwołanie, może wezwać osobę, która się odwołuje i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim. Może także zażądać przedstawienia przez tę osobę dokumentacji medycznej, a także skierować ją na badania specjalistyczne lub na obserwację szpitalną.
Źródło informacji: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,  Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl