Facebook
13 grudnia 2018 00:39
Imieniny: Łucji, Otylii, Włodzisławy
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Konkurs na kandydatów na dyrektorów
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.03.2018. Drukuj Powiadom Znajomego

ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO OGŁASZA  KONKURSY NA  KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW:

 

 1. Zespołu Szkół  Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach,
ul. Niepodległości 5,  38-300 Gorlice;

2. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej,
ul. Grunwaldzka 10, 38- 350 Bobowa;

3. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach,
ul. 11 Listopada 43,  38-300 Gorlice;

4. Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu,
ul. Parkowa 1, 38 – 340 Biecz.


I. I.  Do   konkursu   może   przystąpić   osoba,   która   spełnia  wymagania  określone   w § 1, 3, 6, 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

II.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
  1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki;
        Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie  multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację, oprócz pisemnej  koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na  piśmie.
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
     -  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
     -  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
     - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3.  Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
       - imię (imiona) i nazwisko,
       - datę i miejsce urodzenia,
       - obywatelstwo,
       - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4.  Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w ust. 2 : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6.  Poświadczone  przez kandydata za  zgodność  z  oryginałem  kopie  dokumentu potwierdzającego  znajomość języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60) - w przypadku cudzoziemca;
7. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1311);
11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – dotyczy kandydata  na  dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela;
13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późń. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III.  Oferty   należy   składać:

1.  W zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym (w tym adresem poczty    e –mail i numerem telefonu) oraz informacją czy koncepcja została sporządzona również  w formie multimedialnej oraz dopiskiem „Konkurs – podać nazwę i adres szkoły/placówki której dotyczy konkurs”.
2.  Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki  do oferty.

w  terminie  do dnia  30 marca 2018 r.

w   godzinach pracy  urzędu   na  adres :
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego  w Gorlicach, 38-300 Gorlice,  ul. Biecka 3

IV.   Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa  powołana  przez Zarząd  Powiatu Gorlickiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie drogą pisemną.

Gorlice, dnia 07.03.2018 r.

Do pobrania ogłoszenie jako plik pdf

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl