Facebook
19 lipca 2019 08:23
Imieniny: Alfreda, Wincentego, Wodzisława
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Konkurs na kandydatów na dyrektorów
Redaktor: Yvetta Walecka    01.03.2019. Drukuj Powiadom Znajomego
ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO OGŁASZA  KONKURSY  NA  KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW:
Nazwa i adres publicznej szkoły, placówki, której dotyczy konkurs:
  1. Zespół Szkół  Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach, ul. Ariańska 3,  38-300 Gorlice;
  2. Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu,  ul. Parkowa 1, 38 – 340 Biecz.

 


I.   Do   konkursu   może   przystąpić   osoba,   która   spełnia  wymagania  określone   w § 1, 3, 6, 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

II.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły. Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji     konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację, oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie. 

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo 
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3.  Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4.  Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym       mowa w ust. 2 : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
     wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu    zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6.  Poświadczone  przez kandydata za  zgodność  z  oryginałem  kopie  dokumentu potwierdzającego  znajomość języka  polskiego   na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  7  października  1999 r.  o  języku  polskim (t.j. Dz. U. z 2018,  poz. 931 z późn.zm.)- w przypadku cudzoziemca;

7. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458
      z późn.zm.);

11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn.zm.) – dotyczy kandydata na  dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela;

13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14.Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
     (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późń. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III.  Oferty   należy   składać:

1.  W zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym (w tym adresem poczty  e –mail i numerem telefonu) oraz informacją czy koncepcja została sporządzona również  w formie multimedialnej oraz dopiskiem „Konkurs – podać nazwę i adres szkoły  której dotyczy konkurs”.
2.  Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki  do oferty, w  terminie  do dnia 20 marca 2019 r. w godzinach pracy  urzędu na  adres :
Starostwo Powiatowe  w Gorlicach, 38-300 Gorlice,  ul. Biecka 3 – Biuro Podawcze, pok. nr 1
lub jeżeli oferta składana jest w postaci elektronicznej na: elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Gorlicach na platformie  ePUAP

IV.   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa  powołana  przez Zarząd  Powiatu Gorlickiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie drogą pisemną.


Gorlice, dnia  27.02.2019 r.

Do pobrania ogloszenie jako plik pdf

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl