Facebook
15 października 2019 18:28
Imieniny: Jadwigi, Teresy, Zoriana
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Yvetta Walecka    01.07.2019. Drukuj Powiadom Znajomego

27 czerwca odbyła się IX sesja Rady Powiatu Gorlickiego. Głównym punktem obrad było udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Gorlickiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 r.

 

Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego Mirosława Waląga, przyjęty został protokół z VIII sesji. Następnie Rada zapoznała się z Raportem o stanie Powiatu za rok 2018, zawierającym pełen obraz realizacji zadań ustawowych, po czym jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu Gorlickiego wotum zaufania.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok przedłożyła Radzie Powiatu Starosta Gorlicki Maria Gubała. W 2018 roku dochody budżetu powiatu zostały wykonane w kwocie 116,6 mln zł, wydatki w kwocie 120,5 mln zł, przychody to 10,3 mln zł, rozchody 4,1 mln zł, deficyt wyniósł 3,7 mln zł.
W dochodach budżetu tradycyjnie największą pozycję, bo aż 70,3 mln zł zajmowały subwencje i dotacje z budżetu państwa. W dalszej kolejności były: dochody własne powiatu – 31,6 mln zł , środki na programy współfinansowane z UE – 8,8 mln zł , dotacje z JST, ARiMR, PFRON i FP  – 5,1 mln zł, środki na programy współfinansowane z UE 8,8 mln zł oraz pomoc finansowa samorządów – 0,8 mln zł.
Rada zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 oraz rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe Powiatu Gorlickiego przedłożone przez Skarbnika Powiatu Krystynę Lewek.
Po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Powiatu wraz ze Sprawozdaniem z Wykonania Budżetu Powiatu, Rada zapoznała się ze stanowiskiem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła przewodnicząca komisji Iwona Tumidajewicz.
Rada jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu Gorlickiego absolutorium za rok 2018.
Dziękując Radzie za udzielone wotum zaufania oraz absolutorium, Starosta Gorlicki dziękowała wszystkim służbom Powiatu za wkład pracy w realizację zadań oraz Skarbnikowi Powiatu i służbom finansowym za dyscyplinę w realizacji budżetu.
Kolejno Rada Powiatu oceniając sytuację ekonomiczno – finansową Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimotowicza w Gorlicach, na podstawie raportu przedstawionego przez Audytora Wewnętrznego Agnieszkę Szkaradek, podjęła stosowną uchwałę, w której zobowiązała kadrę zarządzającą Szpitala do bieżącego monitorowania zmian uwarunkowań ekonomicznych i prawnych oraz analizowania w kontekście tych zmian sytuacji Szpitala, a także systematycznego prowadzenia działań dostosowawczych i przekazywania informacji w tym zakresie organowi założycielskiemu. Rada wskazała również Zarządowi Powiatu potrzebę prowadzenia bieżącej analizy sytuacji Szpitala i przedstawiania wniosków w tym zakresie.
Podjęta została również uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Centrum Terapii Uzależnień, która po przedstawieniu przez audytora, oceniona została jako stabilna.
Rada wypracowała ponadto stanowisko w sprawie działań na rzecz poprawy infrastruktury geodezyjnej w powiecie. Przyjmując z aprobatą fakt zrealizowania i prowadzenia przez Starostę Gorlickiego oraz Zarząd Powiatu tychże działań, Rada zwróciła uwagę na ich efekty dostrzegane przez Mieszkańców, zarówno w zakresie porządkowania zasobu geodezyjnego, jak i wskutek procesów scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego. Rada z uznaniem przyjęła fakt wykonania z powodzeniem scaleń w miejscowości Męcina Wielka oraz wdrożenie procesu scaleniowego w miejscowościach Racławice i Sękowa. Zaleciła natomiast Staroście i Zarządowi ostrożność przy zaciąganiu  dalszych zobowiązań finansowych w zakresie prowadzonych prac scaleniowych, tak aby nie narazić na utratę równowagi budżetu powiatu.
W czasie sesji gratulacje z rąk Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego odebrały Irena i Daria Szkurat z Bartnego – zawodniczki WKS Zakopane za wysokie wyniki osiągnięte w narciarstwie biegowym w sezonie 2018/2019. Interpelacje i wnioski radnych wraz z odpowiedziami oraz protokół z sesji dostępne będą w BIP.

1.
img_1460.jpg
2.
img_1473.jpg
3.
img_1485.jpg
4.
img_1487.jpg
5.
img_1490.jpg
6.
img_1493.jpg
7.
img_1495.jpg
8.
img_1498.jpg
9.
img_1499.jpg
10.
img_1502.jpg
11.
img_1503.jpg
12.
img_1504.jpg
13.
img_1507.jpg
14.
img_1508.jpg
15.
img_1511.jpg
16.
img_1512.jpg
17.
img_1515.jpg
18.
img_1518.jpg
19.
img_1520.jpg
20.
img_1521.jpg
21.
img_1522.jpg
22.
img_1524.jpg
23.
img_1526.jpg
24.
img_1528.jpg
25.
img_1530.jpg
26.
img_1534.jpg
27.
img_1535.jpg
28.
img_1537.jpg
29.
img_1537b.jpg
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl