Facebook
23 października 2018 20:34
Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Do wynajęcia nieruchomość przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach
Redaktor: Ewa Żarnowska    30.11.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. BIECKIEJ 3 W GORLICACH.1. Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Nieruchomość lokalowa o pow. 220 m2  znajdująca się w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej 584 położonej w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach prowadzi księgę wieczystą Kw nr  NS1G/00043346/2.

2. Minimalna stawka czynszu - 14 zł za m2 netto miesięcznie płatne do 10 - go każdego miesiąca.
Kwota czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych od pierwszego stycznia każdego roku, obliczanych na podst. podanego przez Prezesa GUS tego wskaźnika za trzy kwartały roku poprzedniego – ogłaszanym w Monitorze Polskim.

3. Wynajem w/w nieruchomości nastąpi na okres 5 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji

4. Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wykonanie przez najemcę wentylacji w terminie i na warunkach uzgodnionych przez strony w odrębnej umowie, przy czym Powiat deklaruje pokrycie połowy kosztów jej wykonania.  

5. W planie zagospodarowania przestrzennego  Miasta Gorlice -  zatwierdzonym uchwałą Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2005r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach  o symbolu: – 2.UP - Tereny usług publicznych.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy wnieść w pieniądzu /na konto Starostwa Powiatowego w Gorlicach nr 03 1240 4748 1111 0000 4881 8500/ w terminie do dnia 29.12.2017r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego potwierdzona pieczęcią.

7. Pisemne oferty z podaniem: ceny, oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać
w zapieczętowanych kopertach z napisem „Przetarg dot. wynajmu nieruchomości lokalowej  w  budynku przy ul. Bieckiej 3” do dnia  29.12.2017r. w pok. Nr 1 Starostwa ul. Biecka 3 do godz. 1500 lub przesłać drogą pocztową w tym samym terminie. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego potwierdzona pieczęcią.
Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 03.01.2018 r.  o godz. 1000  w budynku Starostwa przy ulicy Bieckiej 3,  parter p.3.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

8. Starosta Gorlicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Przetarg może się odbyć, chociażby zgłosił się tylko jeden oferent spełniający warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Zespole ds. Gospodarowania Nieruchomościami pok. Nr 210 lub 208 lub telefonicznie ( 018-35-48-749 ) w godz. pracy Starostwa Powiatowego tj. od 730  do 15 30.

Gorlice, dn. 28.11.2017r.

Ogłoszenie dostępne w BIP

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl