Facebook
16 czerwca 2019 17:33
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Czas podziękowań i pożegnań
Redaktor: Ewa Żarnowska    30.10.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Rada Powiatu Gorlickiego odbyła swoją ostatnia sesję w V kadencji 2014 – 2018.  Był to czas podziękowań, pożegnań i życzeń. Przewodniczący Rady Marek Bugno wraz ze starostą Karolem Górskim złożyli podziękowania Radnym Powiatu za dobrą i konstruktywną współpracę na forum Rady, wręczając okolicznościowe grawertony oraz pamiątkowe książki.
Marek Bugno, ktory przez 3 kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady i od 20 lat był radnym powiedział m.in.: Dobiegła końca V kadencja Rady Powiatu Gorlickiego. Pragnę gorąco i serdecznie podziękować Państwu za owocą i obfitującą w szereg wspaniałych przedsięwzięć współpracę, służącą mieszkańcom powiatu gorlickiego.

Szczególne słowa podziękowań do Radnych, Skarbnik i Sekretarza Powiatu oraz dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Powiatu i pracowników skierował starosta Karol Górski, który po 20 latach pracy w Radzie Powiatu żegna się z Radą i za kilkanaście dni obejmie stanowisko wójta gminy Ropa. Mówił m.in.: Chciałem przede wszystkim podziękować Radnym za to, że mimo różnic zawsze w ważnych elementach dogadywaliśmy się. Tak było np. przy budowie bloku operacyjnego czy mostu w Jankowej. Dzięki temu, że była zgoda, że potrafiliśmy czasem zaryzykować powiat mógł się rozwijać. W nowej Radzie Powiatu zasiądzie 10 osób, które teraz są tutaj wśród nas. Wszyscy Państwo będziecie mieli duży wpływ na to co się wydarzy w najbliższych dniach w powiecie gorlickim. Chciałbym apelować o to, aby dokonać dobrych wyborów, by było to z pożytkiem dla całego powiatu gorlickiego. Mnie jako przyszłemu wójtowi gminy Ropa zależy na tym, aby trafiać w powiecie na dobry grunt, byśmy mogli rozwijać powiat i gminy oraz mogli współpracować z rządem i samorządem wojewódzkim.

Przewodniczący Marek Bugno i starosta Karol Górski przekazali także gratulacje dla Jadwigi Wójtowicz, która w ostatnich wyborach samorządowych zdobyła mandat Radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Radna Jadwiga Wójtowicz dziękując wyborcom za zaufanie i obdarzenie ją mandatem Radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego powiedziała m.in.: Dziękuję za 4 lata pracy w Radzie Powiatu, bo dzięki temu uzyskałam ogromną wiedzę na temat potrzeb mieszkańców powiatu gorlickiego. Bylismy z ludźmi i chcieliśmy rozwiązywać ich najistotniejsze problemy. Dziękuję za atmosferę, która panowała podczas sesji, za merytoryczną pracę, za to, że pracowaliśmy bez konflików. To jest największa wartość dodana tej kadencji. Gwarantuję, że głos z Gorlic będzie w Krakowie słyszalny.

1.
img_5935.jpg
2.
img_5981.jpg
3.
img_5984.jpg
4.
img_5985.jpg
5.
img_5986.jpg
6.
img_5988.jpg
7.
img_5989.jpg
8.
img_5990.jpg
9.
img_5992.jpg
10.
img_5994.jpg
11.
img_5995.jpg
12.
img_5997.jpg
13.
img_6000.jpg
14.
img_6002.jpg
15.
img_6003.jpg
16.
img_6005.jpg
17.
img_6006.jpg
18.
img_6008.jpg
19.
img_6010.jpg
20.
img_6011.jpg
21.
img_6012.jpg
22.
img_6014.jpg
23.
img_6015.jpg
24.
img_6020.jpg
25.
img_6021.jpg
26.
img_6022.jpg
27.
img_6024.jpg
28.
img_6026.jpg
29.
img_6027.jpg
30.
img_6030.jpg
31.
img_6031.jpg
32.
img_6034.jpg
33.
img_6035.jpg
34.
img_6037.jpg
35.
img_6039.jpg
36.
img_6041.jpg
37.
img_6043.jpg
38.
img_6046.jpg
39.
img_6048.jpg
40.
img_6050.jpg
41.
img_6052.jpg
42.
img_6054.jpg
43.
img_6055.jpg
44.
img_6057.jpg
45.
img_6059.jpg
46.
img_6060.jpg
47.
img_6062.jpg
48.
img_6063.jpg
49.
img_6066.jpg
50.
img_6067.jpg
51.
img_6069.jpg
52.
img_6072.jpg
53.
img_6074.jpg
54.
img_6076.jpg
55.
img_6077.jpg
56.
img_6079.jpg
57.
img_6080.jpg
58.
img_6083.jpg
59.
img_6086.jpg
60.
img_6088.jpg
61.
img_6090.jpg
62.
img_6092.jpg
63.
img_6096.jpg
64.
img_6098.jpg
65.
img_6101.jpg
66.
img_6102.jpg
67.
img_6103.jpg
68.
img_6104.jpg


Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Gorlickiego w latach 2014 – 2018 złożył przewodniczący Rady Marek Bugno.
Rada została wybrana przez mieszkańców powiatu gorlickiego w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku i liczyła 23 radnych.
Pracowała w składzie:
- Prezydium Rady: przewodniczący Marek Bugno oraz wiceprzewodniczący: Roman Dziubina i Jan Przybylski,
- Zarząd Powiatu: starosta Karol Górski, wicestarosta Jerzy Nalepka oraz czlonkowie: Stanisław Kaszyk, Karol Tenerowicz i Adam Urbanek,
- oraz radni: Janusz Augustowski, Małgorzata Dąbrowska, Zygmunt Fryczek, Zofia Kamińska, Rafał Knybel, Krzysztof Kosiba, Jan Kosiński, Marek Ludwin, Andrzej Matusik, Tomasz Płatek, Grzegorz Tomasik, Iwona Tumidajewicz, Eugeniusz Wędrychowicz i Jadwiga Wójtowicz.

Rada Powiatu Gorlickiego w V kadencji odbyła 42 sesje, a ich tematyka obejmowała następujące działy:

- Budżet – Corocznie Rada uchwalała budżet Powiatu, analizowała i przyjmowała sprawozdania z jego wykonania oraz udzielała absolutorium Zarządowi Powiatu. Dokonywała także bieżących zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu. Podejmowała nowe i oceniała zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe w infrastrukturze drogowo-mostowej oraz obiektach powiatowych;

- Bezpieczeństwo w Powiecie – Rada zapoznawała się z informacją na temat realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Gorlickiego na lata 2016 - 2020. Analizowała i przyjmowała sprawozdania z działalności: KP Policji, KP PSP, Prokuratora Rejonowego,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz koordynatora Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Gorlicach. Ponadto raz w roku starosta przedkładał Radzie sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

- Oświata i kultura – Rokrocznie Rada rozpatrywała informacje o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu maturalnego oraz wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez Powiat. Rada zajmowała się dostosowaniem i ustaleniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Zapoznawała się również z realizacją zadań statutowych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Rada otrzymywała ponadto informacje na temat funkcjonowania Mniejszości Narodowych i Etnicznych w powiecie oraz realizacji planów finansowych Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

- Pomoc i polityka społeczna - Corocznie Rada rozpatrywała sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach. Analizowała również informacje na temat pracy jednostek działających w obszarze pomocy społecznej tj. DPS-y w Gorlicach i Klimkówce oraz Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Razem” w Gorlicach. Dokonywała również regularnej oceny: zasobów pomocy społecznej, realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, a także realizacji Programu Współpracy Powiatu Gorlickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

- Ochrona zdrowia – Raz w roku Rada zapoznawała się z informacją na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu gorlickiego oraz rozpatrywała informacje dotyczące funkcjonowania i sytuacji finansowej Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach oraz Centrum Terapii Uzależnień. Analizowano ponadto jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektów leczenia w szpitalu, a także poziom komunikacji interpersonalnej w tej jednostce. Tematem obrad były również: poziom zabezpieczenia świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz stomatologii na terenie powiatu, jak również aktualne i prognozowane uwarunkowania formalno – prawne w zakresie funkcjonowania opieki zdrowotnej.

Ochrona środowiska – Rada corocznie rozpatrywała informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie gorlickim oraz informację dotyczącą realizacji zadań statutowych przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

- Realizacja zadań statutowych Starostwa Powiatowego – Rada rozpatrywała sprawozdania z zakresu: geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, architektury i ładu przestrzennego, komunikacji, spraw obywatelskich, promocji i informacji oraz spraw konsumenckich.

Rada Powiatu podjęła stanowiska w następujących sprawach:
- włączenia Ziemi Gorlickiej w europejski system dróg szybkiego ruchu i likwidacji wykluczenia komunikacyjnego;
- wsparcia działań dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko i przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy Województwami Małopolskim i Podkarpackim;
- projektu budowy łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie pomiędzy liniami 106 i 108, uznając taką inwestycję za niecelową;
- podjęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań mających na celu skuteczną poprawę jakości powietrza na terenie kraju oraz zmniejszenia obciążeń podatkowych dla ekologicznych nośników energii;
- w sprawie nowelizacji zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- dotyczące propozycji zmiany zapisów ustawy o promocji zatrudnienia w zakresie wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- wsparcia działań dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko i nr 107 Zagórz – Łupków oraz przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy Województwami Małopolskim i Podkarpackim oraz Słowacją;
- wynagradzania pracowników samorządowych.

Inicjatywy Rady Powiatu
Rada Powiatu Gorlickiego inicjowała i włączała się w organizację wielu wydarzeń o charakterze patriotycznym, edukacyjnym, kulturalnym, charytatywnym i promocyjnym tj.:
- Nagroda „Pro Publico Bono” - Ustanowiona została w 2008 roku przez przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego Marka Bugno. Przyznawana jest za działalność na polu społecznym i charytatywnym. W tym czasie statuetki otrzymali: Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach Kwiatonowickiego Stowarzyszenia HOMINI, Danuta Szpyrka, Anna Wiejaczka i Iwona Budziak. Wyróżnienia otrzymali: Janina Kokoszka-Paszkot, Fundacja na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych ”Wyjdź z domu”, Zofia Szurek, Mieczysław Podobiński, Leopolda Jamro, Redakcji Gazety Gorlickiej, Bożena Soczek-Knybel i Kazimierz Kowalski.
- Pierwsza edycja nagrody „PRIMUS INTER PARES”, czyli „Pierwszy wśród równych sobie". Inicjatorką nagrody była przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kamińska. Pierwszą laureatką została Renata Stepień, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach. Tytuł Primus Inter Pares przyznawany jest w obszarach: edukacja i wychowanie, pomoc społeczna, polityka społeczna, ochrona i promocja zdrowia i urzędnik samorządowy.
– Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Małopolski – Na zaproszenie przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego Marka Bugno i starosty Karola Górskiego do Wysowej Zdroju przyjechali przewodniczący Rad Powiatów Małopolski, na czele z przewodniczącym Konwentu Tadeuszem Nabagło. Obradowali nad rolą przemysłu czasu wolnego w rozwoju gospodarczym Małopolski oraz odkrywali walory turystyczne powiatu gorlickiego. Druga wizyta Konwetnu miała miejsce w październiku 2018 r. w Regietowie.

- Z inicjatywy Rady przyznawane są stypendia dla studentów kierunku lekarskiego, najzdolniejszych uczniów szkół powiatu gorlickiego oraz najlepszych sportowców z terenu powiatu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl